Og så skal der Glen Rid­ders­holm, FCM

BT - - ALKA SUPERLIGA - NÆST’ÅR Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk skl@ spor­ten. dk

DET EU­RO­PÆ­I­SKE GRUP­PE­SPIL

Med mester­ska­bet i hus kan FC Midtjyl­land nu kig­ge fremad. Og et af næ­ste sæ­sons helt sto­re mål er Eu­ro­pa. Det er her­u­de, klub­ben slår sin navn fast og ge­ne­re­re de sto­re ind­tæg­ter. » Vi vil slå hul igen­nem til det eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil – det er am­bi­tio­nen. Det kom­mer helt sik­kert til at tæ­re på vo­res os al­le ik­ke mindst men­talt. Der­for vil vi ved vin­ter­pau­sen nok hel­ler ik­ke se os væ­re ot­te po­int for­an de an­dre, nok nær­me­re fi re. Vi kom­mer på en prø­vel­se der­u­de, men lad os se – det kan jo og­så væ­re, at trup­pen ser an­der­le­des ud. «

UD­SKIFT­NING I TRUP­PEN Det nye mester­hold har al­tid haft ta­len­t­ar­bej­det som sit va­re­mær­ke. Det bli­ver ud­for­dret fremad­ret­tet. For når FCM skal ha­ve suc­ces in­ter­na­tio­nalt, kræ­ver det ru­ti­ne­re­de kræft er, og de skal hen­tes ude­fra.

» Vi skal in­ve­ste­re klogt, og det har vi og­så tænkt os. Vi har for­be­redt os læn­ge. Pla­nen er ik­ke kun at kø­be os til suc­ces. Der skal fort­sat væ­re plads til vo­res ta­len­ter, men vi skal så ha­ve til­ført ek­stra kræft er ude­fra, der kan styr­ke os, « si­ger Rid­ders­holm

Ud­for­drin­gen for ham bli­ver at smel­te al den­ne for­an­dring sam­men, for han kan me­get vel mi­ste Erik Svi­at­chen­ko og Syl­ve­ster Ig­bo­un, li­ge­som Pio­ne Si­sto med ga­ran­ti bli­ver solgt, og så ser hol­dets ker­ne plud­se­lig sva­ge­re ud.

PRES­SET BÅ­DE IN­DE­FRA OG UDE­FRA Plud­se­lig er FC Midtjyl­land fra be­gyn­del­sen af sæ­so­nen det hold, al­le de an­dre jag­ter. Den si­tu­a­tion er ny for midtjy­der­ne, og al­le i klub­ben kan godt væn­ne sig til kon­stant at skul­le for­hol­de sig til det­te.

Erik Svi­at­chen­ko tal­te i aft es om, at FCM jo al­le­re­de hav­de prø­vet det i den­ne sæ­son, og at hol­det vil fort­sæt­te med at vi­se bre­de skul­dre og ta­ge al­le ud­for­drin­ger i stiv arm. Fint nok, den un­ge, dyg­ti­ge for­svars­spil­ler er na­tur­lig­vis frisk oven på mester­ka­bet, men når først pres­set over 33 run­der har tæ­ret på ham og Rid­ders­holm, bli­ver det en ud­for­dring at le­ve­re sam­me over­skud.

Det bli­ver og­så i næ­ste sæ­son, at net­op Glen Rid­ders­holm skal ev­ne at be­gå sig uge eft er uge fra juli til maj.

DEN SUN­DE BU­TIK. Mat­hew Ben­ham er kom­met til Dan­mark for at tje­ne pen­ge. Man­ge tæn­ker sik­kert, at det ik­ke kan la­de sig gø­re, men det er den kla­re am­bi­tion, for el­lers hav­de han ik­ke smidt mil­li­o­ner i FC Midtjyl­land. I den kom­men­de sæ­son skal der gang i pen­ge­strøm­men. Ik­ke kun ned i midtjy­der­nes kas­se, men og­så i Ben­hams.

Det kom­mer der, når FCM bli­ver til en sund bu­tik, der kan kla­re sig selv og ik­ke jævn­ligt og lø­ben­de kun lø­ber rundt med Mat­t­hew Ben­hams in­ve­ste­rin­ger. Vej­en til øko­no­misk sund­hed lig­ger ik­ke ba­re i eu­ro­pæ­isk suc­ces, men og­så i at FCM be­gyn­der at hi­ve end­nu fl ere på sta­dion, og at sta­dig fl ere sponso­rer smi­der de­res skil­lin­ger i FC Midtjyl­land. Det kræ­ver først og frem­mest sport­s­lig suc­ces.

MESTER­SKA­BET SKAL GEN­VIN­DES Ja, så kom det læn­ge ven­te­de dan­ske mester­skab i hus i Her­ning. Hvis FCM skal væ­re et hold, som al­le i Dan­mark tror på og ik­ke blot be­trag­ter som en klub med en hel­dig sæ­son på hån­den, skal FCM væ­re med i kam­pen om i gul­det i næ­ste sæ­son og­så. Ik­ke ba­re væ­re med ved vin­ter­pau­sen. Nej, til det sid­ste.

De ved det da og­så ude­mær­ket i FCM, og Rid­ders­holm sig­na­le­rer ab­so­lut ik­ke til­freds­hed med øje­blik­ket. Det hand­ler i li­ge så høj grad om sæ­so­nen, der er på vej.

Først dér vil han og klub­ben for al­vor ha­ve be­vist de­res værd. Og først der vil Glen Rid­ders­holm en­de­gyl­digt luk­ke mun­den på al­le kri­ti­ke­re i i Dan­mark. Og­så Stå­le Sol­bak­ken.

Sø­ren Klæ­strup

MAN­DAG 18. MAJ 2015 Med fi re run­der til­ba­ge af Su­per­liga- sæ­so­nen er mester­ska­bet af­gjort, og vå­ben­kaplø­bet mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn kan fort­sæt­te. I sid­ste uge meld­te FC Kø­ben­havn ud, at de vil in­ve­ste­re me­re, end de op­rin­de­ligt hav-

FCKs Stå­le Sol­bak­ken ( th.) sag­de al­le­re­de tak for kam­pen til træ­n­er­kol­le­ga Glen Rid­ders­holm, før kam­pen var fløjtet af. Fo­to: Claus Fi­sker og Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.