Sat­ses ... Stå­le Sol­bak­ken, FCK

FCM var stær­ke­st i gårs­da­gens guld­kamp i Her­ning. Men al­le­re­de nu er de to træ­ne­re be­gyndt at se frem mod næ­ste sæ­son

BT - - ALKA SUPERLIGA -

MMAANNDDAAGG 1 188. M. MA­JA 2J0 210515 de plan­lagt, og eft er midtjy­der­nes 2- 0 sejr i Her­ning, for­tal­te sto­rak­tio­nær Mat­t­hew Ben­ham, at og­så FC Midtjyl­land vil læg­ge fl ere pen­ge i den kom­men­de sæ­son. En ny sæ­son er i gang, in­den den gam­le er for­bi, og Glen Rid­der­sl­holm og Stå­le Sol­bak­ken kan al­le­re­de nu be- gyn­de at for­hol­de sig til, hvad der skal ske med de­res hold, når som­mer­fe­ri­en er for­bi. For beg­ge gæl­der det, at det bli­ver et år med ud­for­drin­ger - po­si­ti­ve som ne­ga­ti­ve - og at de vil kun­ne se over på de­res kon­kur­ren­ter og kon­sta­te­re, at de sat­ser li­ge så me­get, som dem selv.

PRES­SET

FC Kø­ben­havn har for før­ste gang si­den 2001 spil­let to sæ­so­ner i træk uden at bli­ve me­stre. Nu er trans­fer­bud­get­tet skru­et op til re­k­ord­nye høj­der, og pres­set in­de­fra og ude­fra er mu­lig­vis stør­re end no­gen­sin­de før den kom­men­de sæ­son. » Det er me­get sjæl­dent, at en træ­ner el­ler en klub får så me­get ros eft er at ha­ve vun­det po­ka­len og få­et om­kring to po­int i gen­nem­snit i sæ­so­nen, men det ta­ger jeg med. Man skal for­ven­te me­re af os end af FCM. Jeg bli­ver skuff et den dag, for­vent­nin­ger­ne til mig er min­dre, end de er til dem. «

MÅLSCORERMANGEL FC Kø­ben­havn har med fi re kam­pe til­ba­ge kun sco­ret 35 mål, hvil­ket er 25 fær­re end FC Midtjyl­land. Klub­ben har ind­til vi­de­re hen­tet Benjamin Ver­bic og Kasper Kusk til kan­ter­ne, men har in­gen afl øser for An­dreas Cornelius, der er lang­tids­ska­det.

» Vi har al­le­re­de hen­tet to spil­le­re, der skal bi­dra­ge med mål og as­sist ( Ver­bic og Kusk, red.), og så må vi ta­ge læ­ge­sta­ben med på råd og vur­de­re, hvor læn­ge der er til, at vo­res ska­de­de spil­le­re bli­ver klar. Vi har Cornelius, Tou­touh, Amank- waa og Bas­hkim Kadrii ude, og selv når de bli­ver klar, har de væ­ret ska­det læn­ge og skal i gang. Vi må fi nde ud af, hvad vi gør med vo­res trans­fer­vin­due i den hen­se­en­de. Li­ge nu er det pen­ge ud af vin­du­et at ha­ve så man­ge ska­de­de spil­le­re. «

DET SPORT­S­LI­GE SE­TUP FC Kø­ben­havn præ­sen­te­re­de i sid­ste uge en ny as­si­stent­træ­ner, og kun­ne to uger for­in­den præ­sen­te­re en ny he­ad of scou­ting. Tid­li­ge­re på sæ­so­nen kom der og­så en sport­spsy­ko­log til klub­ben.

» Vi var ik­ke ret stærkt be­sat, men eft er vi har op­ru­stet, har FC Kø­ben­havn al­drig væ­ret stær­ke­re uden for ba­nen, end vi er nu. Nu skal vi så ha­ve det til at føl­ge med ne­de på ba­nen. I som­mer hav­de vi alt for man­ge spil­le­re, der skul­le ha­ve væ­ret dø­de og bor­te for længst. Spil­le­re, der hav­de vun­det, og som hav­de brug for nye ud­for­drin­ger. I dag ser frem­ti­den lys ud: Vi har en god må­l­mand, en god ba­ck­kæ­de, en go­de midt­ba­ne med to nye kan­ter, og så må vi se, hvad re­sten af pen­ge­ne på trans­fer­bud­get­tet skal bru­ges på. «

KON­KUR­REN­CEN MED FCM FC Midtjyl­land har i åre­vis lig­get tæt på FCK i top­pen, men vandt i går re­elt guld. Sam­ti­dig be­dy­re­de ejer Mat­t­hew Ben­ham, at der vil bli­ve in­ve­ste­ret yder­li­ge­re i næ­ste sæ­son, men FCK skal kun­ne ham­le op med FCM.

» Vi har væ­ret i eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil hvert år, men for FCM bli­ver det en ny vir­ke­lig­hed. Det bli­ver helt an­der­le­des for dem næ­ste år. De kan sid­de for­an de­res 834 com­pu­te­re og ana­ly­se­re, hvad der sker, men det er ik­ke de­res com­pu­te­re, der skal ud og spil­le ons­dag og søn­dag. Det si­ger jeg ik­ke, for­di jeg ik­ke har respekt for det, de har gjort, men jeg si­ger ba­re, at det se­tup, de har få­et i Eng­land ik­ke æn­drer alt for dem. De vin­der på det ar­bej­de, de har gjort ved he­le ti­den at byg­ge på, og det skal de og­så præ­ste­re på i den næ­ste sæ­son. «

SKA­DER­NE FCK hav­de mod FCM den må­ske mindst ru­ti­ne­re­de bænk i klub­bens ny­e­re hi­sto­rie. Og­så FCM hav­de man­ge ska­der, men FCKs bænk var al­li­ge­vel ty nde­re. Det kun­ne gi­ve an­led­ning til at se på læ­ge­sta­bens rol­le, men her be­hø­ver in­gen fryg­te for de­res frem­tid:

» Hav­de vi haft fem mu­skel­ska­der, var der ik­ke en ene­ste i sta­ben, der hav­de over­le­vet, men så­dan er det ik­ke. Der er ik­ke me­get, man kan fore­byg­ge, når det hand­ler om bræk­ke­de fød­der og den slags. Men ska­der­ne er det, der be­kym­rer mig mest. Det er dem, der gør det svæ­rest at kø­be ind, for det gi­ver mig ik­ke fl ere pen­ge at kø­be for, at vi får fl ere ska­der. Men jeg får brug for fl ere spil­le­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.