FCM s gyld­ne kol­lek­tiv

BT - - ALKA SUPERLIGA - Fo­to: Claus Fi­sker

DET ER TÆT på at ha­ve væ­ret en plet­fri sæ­son ind­til nu for FC Midtjyl­land. JÆVN­BYR­DI­GE KAM­PE BLI­VER ty­pisk af­gjort i den sid­ste fa­se ved at læg­ge til med si­ne ind­skift nin­ger og hol­de ud med sin fy­sik. Det var her, FC Midtjyl­land af­gjor­de gårs­da­gens topkamp, der de fa­cto sen­der mester­ska­bet til

Midtjyl­land i år. DET SKYLD­TES BLANDT an­det FCKs tre kam­pe på seks da­ge og et hav af ska­der. FC Midtjyl­land har og­så be­ty­den­de ska­der, men de hav­de og­så en be­ty­de­ligt bed­re bænk i går - per­so­ni­fi ce­ret ved Pio­ne Si­sto. Han af­gjor­de kam­pen. En kamp, der en­der med at bli­ve de­fi ne­ren­de for gul­dets pla­ce­ring. PIO­NE SI­STO KRO­NE­DE sit gen­nem­brud i den­ne sæ­son ved at gå ind og la­ve en me­get fi n as­sist og et end­nu fl ot­te­re mål. Han var frisk, ud­for­dren­de og af­slut­nings­ivrig. Han er ba­re ta­lent­fuld. Og Si­sto er i sig selv og­så alt det, som FC Midtjyl­land er. Ung, ener­gisk, halvt dansk, halvt afri­kansk - helt og al­de­les suc­ces­fuld. SI­STO HAR FOR al­vor væ­ret ko­me­ten i den­ne sæ­son. Desvær­re har han sid­det me­get uden­for. Det gør ham ik­ke til et min­dre ta­lent, men det gør i vir­ke­lig­he­den FC Midtjyl­lands be­drift end­nu stør­re. At den spil­ler, som sy­nes at væ­re den mest funk­len­de stjer­ne, ik­ke kun­ne ly­se he­le sæ­so­nen. FC Midtjyl­lands guld­pro­jekt har ik­ke væ­ret afh æn­gigt af en en­kelt el­ler to spil­le­re som i gam­le da­ge med Mo­ha­med Zi­dan ek­sem­pel­vis. FC MIDTJYL­LAND HAR ik­ke nog­le helt vil­de stjer­ner. Det her mester­skab er ik­ke hen­tet hjem af et par sto­re pro­fi - ler, men af en bred trup med et fæl­les me­get højt ni­veau, som især har vist sin styr­ke off en­sivt. FC MIDTJYL­LAND HAR fi nt kla­ret det pres, der er skabt af dem selv ved at væ­re så go­de. Folk har sagt, at hvis det gik galt, vil­le det væ­re fuld­stæn­dig håb­løst. Det har de ik­ke la­det sig på­vir­ke af. Det vid­ner om bå­de kva­li­tet og klas­se. Så­vel fy­sisk som men­talt. Og det vid­ner om en stærk kul­tur i klub­ben. HER ER TRÆ­NE­REN og­så en af­gø­ren­de brik. Min op­le­vel­se af FC Midtjyl­land er, at det er et stærkt kol­lek­tiv, hvor der er et for­nuft igt hie­rar­ki med spil­le­re, der har stor ind­fl ydel­se og på­virk­nings­kraft i det dag­li­ge. Så­dan et kol­lek­tiv kan man le­de på for­skel­li­ge må­der. Man kan væ­re en stor, stærk le­der, der står for­re­st, be­stem­mer det he­le og har suc­ces med det. Som Stå­le Sol­bak­ken. El­ler man kan le­de ved ev­nen til at ud­de­le­ge­re og ken­de til si­ne eg­ne for­cer og svag­he­der og dæk­ke sig selv godt ind. Som Glen Rid­ders­holm. Glen har ik­ke no­gen fod­bold­kar­ri­e­re bag sig, men de har væ­ret dyg­ti­ge til at la­ve en struk­tur, som har vist sig at væ­re den rig­ti­ge. MAN MÅ DOG midt i guld­kon­fet­tien ik­ke glem­me, at FC Midtjyl­land i man­ge år og­så har brugt rig­tig man­ge pen­ge på at be­ta­le rig­tig hø­je løn­nin­ger. Langt hø­je­re end de fl este an­dre Su­per­liga- klub­ber, men sta­dig la­ve­re end FCK og Brønd­by. Det er fl ot at over­gå Brønd­by og FCK på trods af den øko­no­mi­ske kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion. Det er fl ot at væ­re pa­rat det år, hvor Brønd­by un­der­præ­ste­rer, selv­om de en­der med me­dal­jer, og hvor FCK præ­ste­rer un­der van­lig stan­dard. Men det er sta­dig et guld­pro­jekt til mil­li­o­ner. DET HER MESTER­SKAB kan i øv­rigt og­så kom­me til at få stor ind­fl ydel­se på nedryk­nings­kam­pen. Som jeg skrev på de her si­der for nog­le uger si­den, for­ud­så jeg, at Es­b­jerg vil­le få syv po­int i slut­fa­sen, og FC Vestsjæl­land vil­le få 13. Her hav­de jeg ik­ke kal­ku­le­ret med et po­int for FC Vestsjæl­land mod FC Midtjyl­land. Men det kan kom­me nu, hvis midtjy­der­ne væl­ger at ba­de i champag­ne de sid­ste uger. På den må­de kan mester­ska­bet, som de fa­cto blev sik­ret for FCM i går, få en ud­slags­gi­ven­de ind­fl ydel­se. Til FC Vestsjæl­lands for­del.

FC Midtjyl­lands Pio­ne Si­sto er sæ­so­nens helt sto­re stjer­ne på trods af ska­der – og så af­gjor­de han i øv­rigt bå­de kamp og mester­skab i går mod FCK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.