Hol­der på Puk­ki

Fin­nen vil ik­ke til­ba­ge til skot­ske Cel­tic, og Brønd­by- le­del­sen vil og­så be­hol­de le­jes­ven­den

BT - - ALKA SUPERLIGA - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Cel­tic, hvor Brønd­by le­je­de ham sid­ste år i au­gust.

» Står det til mig, fort­sæt­ter jeg kar­ri­e­ren i Brønd­by. Her er jeg fal­det rig­tig godt til, « sag­de Te­emu Puk­ki.

Og må­ske får han sit øn­ske op­fyldt.

» Min indstil­ling til Brønd­bys le­del­se er, at vi skal be­hol­de ham. Han har ret i, at han har sco­ret for lidt. Eft er min me­ning har han in­ter­na­tio­nal klas­se, og bur­de væ­re god for 10- 15 scor­in­ger pr. sæ­son. Mod Sil­ke­borg spil­le­de han frem­ra­gen­de i

Ja,

før­ste halv­leg. Til gen­gæld faldt hans ni­veau væ­sent­lig eft er pau­sen. Men det var ik­ke kun til­fæl­det for ham. Så­dan var det desvær­re og­så for de fl este an­dre af mi­ne spil­le­re, « sag­de Brønd­by- træ­ner Thomas Frank.

Hå­ber på snar­lig løs­ning

Klub­bens sport­s­chef, Per Rud, hå­ber og­så, at Te­emu Puk­ki bli­ver i klub­ben på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

» Jeg har end­nu ik­ke talt med Cel­tic om, hvad de­res pla­ner er med ham. Men in-

LØ­SER THOMAS FRANK OP­GA­VEN MED AT LA­VE ET BED­RE RE­SUL­TAT I DEN­NE SÆ­SON END SID­STE?

det ser fak­tisk rig­tig me­get så­dan ud. Med sej­ren over Sil­ke­borg er Frank på 48 po­int i 29 kam­pe - det er to fl ere end sid­ste år, og for et Brønd­by- hold i fi n form er det ab­so­lut re­a­li­stisk, at man hen­ter de bron­ze­me­dal­jer, der vil for­bed­re sid­ste års fj er­de­plads. Så på pa­pi­ret tror jeg, mål­sæt­nin­gen bli­ver op­nå­et. Om det så sta­dig er nok til at over­be­vi­se for­mand Jan Bech Andersen om, at Frank er den rig­ti­ge mand til at ta­ge Brønd­by helt tæt på FCK og FCM, bli­ver et af som­me­rens mest spæn­den­de spørgs­mål. den maj er om­me, hå­ber jeg, at der er fun­det en løs­ning, « sag­de Per Rud, der glæ­de­de sig over sej­ren.

» Nu er vi kom­met tæt­te­re på bå­de bron­ze­me­dal­jer­ne og ad­gangs­bil­let­ten til Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen, « sag­de han.

Hos Sil­ke­borg var det be­mær­kel­ses­vær­digt, at 17- åri­ge Kasper Dol­berg eft er en ti­mes spil fi k Su­per­liga- de­but.

» Det var en drøm, der gik i op­fyl­del­se. Jeg var tæt på i sid­ste sæ­son, men blev så ska­det. Da jeg en­de­lig fi k chan­cen, sy­nes jeg, at det gik ok. Men det var bå­de svæ­re og spe­ci­el­le ar­bejds­be­tin­gel­ser at stå over­for en så stærk spil­ler som Da­ni­el Ag­ger, « sag­de stor­ta­len­tet, som eft er den­ne sæ­son fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i den hol­land­ske klub Ajax Am­ster­dams U19- trup.

» Jeg har ik­ke sat mig nog­le per­son­li­ge mål med op­hol­det der­ne­de. Der er ik­ke an­det at gø­re end at ta­ge det, som det kom­mer. Men der er in­gen tvivl om, at Ajax er den uden­land­ske klub, jeg al­ler­helst vil spil­le for, « sag­de Kasper Dol­berg.

Te­emu Puk­ki, ( i mid­ten) score­de til 1- 0 mod Sil­ke­borg, og bå­de Brønd­bys sport­s­chef, træ­ner og fin­nen selv hå­ber, at le­jes­ven­den fra skot­ske Cel­tic kan fort­sæt­te kar­ri­e­ren hos hol­det fra den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.