Fal­ster skal i Su­per­liga­en

BT - - ALKA SUPERLIGA - SU­PER­LIGA- JAGT Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

AD­VARS­LER:

Snit: 7,5

Snit: 2,9 Lør­dag be­gynd­te de før­ste ryg­ter om en over­ta­gel­se af 2. di­vi­sions­klub­ben Ny­kø­bing FC at cir­ku­le­re i de dan­ske me­di­er. På et pres­se­mø­de i går off ent­lig­gjor­de ken­diskok­ken Claus Mey­er, den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Claus Jensen og ko­mi­ke­ren Mick Øgendahl så, at de smi­der et mil­li­onbe­løb i Falster­klub­ben.

Til TV2 for­tæl­ler Claus Mey­er, at de tre lo­kal­pa­tri­o­ter sam­men med en in­ve­stor­grup­pe ind­til vi­de­re har in­ve­ste­ret fem mio. kr. i klub­ben – og at de hå­ber at sam­le fem mio. kr. yder­li­ge­re in­den som­mer­fe­ri­en. Skal mål­sæt­nin­gen om at op­nå en plads i Su­per­liga­en nås, skal der dog me­re til.

» For at bli­ve i Su­per­liga­en skal vi nok bru­ge 20 mio. kr. Men nog­le gan­ge sker det, at når man sam­ler folk om en god sag, sker der ting ne­de ad vej­en, som man ik­ke hav­de for­ud­set. Jeg er sik­ker på, det nok skal gå, « si­ger Mey­er til TV2 og for­hol­der sig til spørgs­må­let om, hvad pen­ge­ne skal gå til.

Sjove­re at gå til fod­bold

» Det ved jeg sgu ik­ke. Ved du det, Claus? Ej, jeg vil tro, vi skal in­ve­ste­re lidt i spil­ler­trup­pen og nok og­så ud­byg­ge ung­doms­fa­ci­li­te­ter­ne. Så skal vi gø­re det end­nu sjove­re at gå til fod­bold. Det kom­mer og­så til at ko­ste lidt. Men pen­ge­ne skal ik­ke bru­ges for en­hver pris. Det er sjovt at ka­ste pen­ge­ne eft er en klub som NFC, for­di den har en tra­di­tion for at pas­se på pen­ge­ne. Det er ik­ke sær­lig fest­ligt at kom­me ind og ka­ste en mas­se pen­ge på bor­det, og så ren­der der en mas­se bin­de­ga­le folk rundt med frå­de om mun­den, der bræn­der dem af på ot­te må­ne­der. Det er slet ik­ke det, det hand­ler om. «

Claus Mey­er ( i mid­ten) har sam­men med Claus Jensen ( tv.) og Mick Øgendahl ( th.) in­ve­ste­ret et mil­li­onbe­løb i Ny­kø­bing FC, og hå­bet er at en­de i Su­per­liga­en.

Fo­to: Ka­tri­ne Dam­kjær, Claus Bech, Martin Syl­vest Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.