Brønd­by på me­dal­je­kurs

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Brønd­by spil­le­de sig med sej­ren på 2- 0 over Sil­ke­borg tæt på bron­ze­me­dal­jer og ad­gangs­bil­let til eft er­å­rets Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tion.

Men i ude­kam­pen mod bund­hol­det Sil­ke­borg hav­de man og­så let spil. Så­le­des hav­de træ­ner Kim Poul­sens ska­des- og ka­ran­tæ­ne­pla­ge­de trop­per, der var uden pro­fi ler som Den­nis Fl­in­ta og Ni­co­laj Ag­ger, in­tet at by­de på off en­sivt. Det hav­de Brønd­by til gen­gæld, selv­om så­vel Jo­han El­man­der som Thomas Ka­h­len­berg end­nu en­gang stod over på grund af ska­der. Især sam­ar­bej­det mel­lem Jo­han Lars­son og An­drew Hjulsa­ger var vel­fun­ge­ren­de. Brønd­by kom for­an 1- 0 midt i før­ste halv­leg, da le­jes­ven­den Te­emu Puk­ki fra nært hold ud­nyt­te­de et oplæg fra Ale­xan­der Szy­ma­nowski, der og­så le­ve­re­de den as­si­ste­ren­de afl eve­ring, da An­drew Hjulsa­ger gjor­de det til 2- 0 fem mi­nut­ter før pau­sen.

I den tem­po­for­lad­te an­den halv­leg steg an­tal­let af fejl mar­kant. Sil­ke­borg vir­ke­de til­freds med kun at ta­be med to over­sky­den­de mål, mens Brønd­by fi k det man var kom­met eft er : tre po­int!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.