’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Claus Mey­er

For at bli­ve i Su­per­liga­en skal vi nok bru­ge 20 mio. kr.

Claus Jensen skal i frem­ti­den væ­re den sport­s­ligt an­svar­li­ge i klub­bens be­sty­rel­se, og iføl­ge den tid­li­ge­re ud­land­sprof i Bolt­on, Charlton og Ful­ham bli­ver en af hans op­ga­ver blandt an­det at få he­le lo­ka­l­om­rå­det med i et giv­tigt sam­ar­bej­de.

Lang vej

Claus Mey­er er­ken­der dog, at der sta­dig er lang vej igen, før klub­ben kan lyk­kes.

» Jeg skal væ­re den før­ste til at er­ken­de, at de mind­ste sej­re kan ha­ve enorm be­tyd­ning for os al­le. Og det kan da og­så godt væ­re, at Saks­kø­bing ik­ke bli­ver ven­skabs­by med New York, og at NFC ik­ke kom­mer i Cham­pions Le­ague, men spørgs­må­let er, om vi får vi et ri­ge­re liv ved at af­stå at ræk­ke ud eft er de drøm­me, an­dre ik­ke tror, vil gå i op­fyl­del­se for os. «

Ny­kø­bing FC lig­ger i øje­blik­ket num­mer syv i 2. di­vi­sion øst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.