DREAM TEAM Hri­sto Stoi­chkov

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Thier­ry Hen­ry ( 4/ 6) Samu­el Eto’o ( 5/ 6) Lio­nel Mes­si ( 6/ 6) Clau­dio Bra­vo ( 4/ 6) Ser­gio Busquets ( 5/ 6) Ivan Raki­tic ( 4/ 6) An­drés Inies­ta ( 4/ 6) Ney­mar ( 6/ 6) Lu­is Suárez ( 5/ 6) Lio­nel Mes­si ( 6/ 6)

MAN­DAG 18. MAJ 2015 Re­sul­ta­tet be­ty­der, at Ar­se­nal sta­dig har mu­lig­hed for at få sølv, hvis hol­det vin­der de re­ste­ren­de to kam­pe mod Sun­der­land og West Bromwich, og Man­che­ster Ci­ty sam­ti­dig ta­ber de­res sid­ste kamp mod Sout­hamp­ton. Ci­ty vandt i går 4- 2 ude over Swan­sea.

Man­che­ster Uni­ted kan højst slut­te på tred­je­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague, men det kræ­ver, at Ar­se­nal ik­ke vin­der si­ne sid­ste to kam­pe. Uni­ted er dog som mini­mun sikr no­gen­sin­de har ek­si­ste­ret. Hol­det

ker på fj er­de­plad­sen og ad­gang til ol­det på fi re sæ­so­ner vun­det 14 tro

Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­e­ret med mas­siv fo­kus på bold­be­sid

nen. or at ud­vik­le Lio­nel Mes­si til ver­dens

an­che­ster Uni­ted mø­der i sid­ste run­de Hull, som skal vin­de for at ha­ve en chan­ce for at bli­ve i Pre­mi­er Le­ague.

Der spil­les sta­dig to­tal­fod­bold og tiki- ta­ka, men un­der Lu­is En­rique er der al­li­ge­vel sket op­sigtsvæk­ken­de æn­drin­ger i Bar­ce­lo­nas spil­lestil. Hol­det er sta­dig do­mi­ne­ren­de i bold­be­sid­del­sen, men ik­ke i sam­me grad som un­der Gu­ar­di­o­las re­ge­rings­tid. I ste­det er spil­let ble­vet me­re di­rek­te, og Bar­ce­lo­na har ud­vik­let en spids­kom­pe­ten­ce i om­stil­lings­spil­let. Sær­ligt nyind­kø­be­ne Ivan Raki­tic og Lu­is Suárez tilfører hol­det me­re fy­sik, og i front er Ney­mar og Mes­si sjæl­dent set skar­pe­re.

Sta­dig kamp om me­dal­jer­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.