Ri­chie Po­r­te, Team Sky

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pla­ce­ring: 3

POKERSPILLEREN I FA­VO­RIT

- kvar­tet­ten. Har ik­ke spildt man­ge gram ener­gi, men sør­get for at kø­re med i gli­den­de be­væ­gel­ser og hol­de igen med de ryk, der bi­der i or­ga­nis­men. Po­r­te vil se frem til den dræ­ben­de lan­ge en­kelt­start på 14. eta­pe, hvor han vil kun­ne til­fø­je Aru og Con­ta­dor et tidstab. Omvendt har den 30- åri­ge au­stra­li­er sta­dig til go­de at kun­ne ram­me po­di­et i en tre uger lang Grand Tour, men Por­tes suc­ces­ri­ge 2015- sæ­son har galva­ni­se­ret ham med selv­til­lid.

Team Sky har kørt med diskret til­ste­de­væ­rel­se. Me­get aty pisk, men det bri­ti­ske hold har over­ladt mas­ser af fø­rings­ar­bej­de til Tin­koff - Saxo og Asta­na, og vil mu­lig­vis kun­ne gri­ne over al­le de tændstik­ker, kon­kur­ren­ter­ne har øds­let væk i Giro­ens før­ste tred­je­del. Mi­kel Nie­ve lig­ner en god mand for Po­r­te til bjer­ge­ne, og Team Skys me­re af­ven­ten­de stil kan me­get vel vi­se sig at væ­re vær­di­fuldt i sid­ste uge, hvor lø­bet af­gø­res.

HOL­DET:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.