Al­ber­to Con­ta­dor, Tin­koff - Saxo

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pla­ce­ring: 1

STOR­FA­VO­RIT IN­DEN LØ­BET,

og den 32- åri­ge spa­ni­er fø­rer da og­så med en mi­krosko­pisk mar­gi­nal. Con­ta­dor er utvivl­s­omt i stor­form, men hans læ­de­re­de skul­der er en streg i reg­nin­gen, og det er sta­dig ui­gen­nem­sku­e­ligt, hvor me­get det hæm­mer ham. Fa­bio Aru har al­le­re­de lug­tet blod og pres­set Con­ta­dor hårdt på de stig­nin­ger, hvor Tin­koff - Saxo- kap­ta­j­nen kan tvin­ges ud af sad­len og med sin me­get fy­sisk be­to­ne­de kø­re­stil er tvun­get til at dan­se med svaj i hoft er­ne og mas­ser af vrid i sty ret fra den vær­ken­de skul­der­re­gion.

Tin­koff - Saxo lag­de ud, som om Giro d’Ita­lia skul­le kø­res fra spids over 21 eta­per og i en stil, som var det Lan­ce Arm­strongs US Postal. Eft er­hån­den, som ud­for­drin­ger­ne er ta­get til, har Tin­koff - Saxo vist sig at væ­re ude af stand til at støt­te Con­ta­dor, der er ble­vet let at iso­le­re.

HOL­DET:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.