Når tå­be­lig­hed gi­ver lyd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TEKST: FO­TO:

DA AL­BER­TO CON­TA­DOR be­steg sej­r­spo­di­et eft er gårs­da­gens hår­de og me­dri­ven­de eta­pe, holdt Tin­koff - Saxos span­ske su­per­stjer­ne en is­po­se ind til kin­den. For­ment­lig som føl­ge af et in­sekt­stik, men spø­ge­fug­le på de so­ci­a­le me­di­er men­te, at Con­ta­dor mu­lig­vis hav­de få­et en dum­me­fl ad af sin rus­si­ske chef og mæ­cen, Oleg Tin­kov.

Den te­se hol­der næp­pe vand. Men man kan al­drig vi­de med den ex­cen­tri­ske rus­ser, der i marts fy­re­de Bjar­ne Ri­is og si­den har lagt me­re tid og ind­fl ydel­se på hol­det.

Tin­kov har hel­ler ik­ke holdt sig til­ba­ge, når det kom­mer til at ud­stik­ke linjer for cy­kel­spor­tens frem­tid. Bå­de når det hand­ler om at ud­ta­le sig om cy­kel­spor­tens struk­tu­rel­le pro­ble­mer og fra­vær af et me­re sta­bilt, fi nan­si­elt fun­da­ment.

Selv bi­dra­ger Oleg Tin­kov som ho­ved­sponsor med op imod 100 mio. kr. om året, og ale­ne det fak­tum gi­ver vel­sag­tens ret til ud­vi­det ta­le­tid for åb­ne mi­kro­fo­ner. DEN ITA­LI­EN­SKE SPORTAVIS Ga­zzet­ta del­lo Sport kun­ne i går brin­ge et in­ter­view med Oleg Tin­kov, hvor han in­drøm­mer, at cy­kel­hol­det for ham er et le­ge­tøj, der kan ud­skift es med an­det og me­re spæn­den­de al­le­re­de eft er et år, hvis mor­ska­ben ik­ke læn­ge­re står mål med in­ve­ste­rin­gen.

» Jeg ved ik­ke, hvor læn­ge jeg er i cy­kel­spor­ten. Det er ik­ke for­ret­ning, men et le­ge­tøj. Børn kan mi­ste in­ter­es­sen for den slags, « er­klæ­re­de Tin­kov.

Der kan væ­re en form for fortrøst­ning i en vok­sen mands sel­ver­ken­del­se. At han er bar­n­ag­tig og spo­le­ret af selv­for­kælel­se. Men man kan og­så væl­ge at væ­re be­kym­ret for de om­kost­nin­ger, det på læn­ge­re sigt har at lig­ge un­der for en ny­rig rus­sers hu­mør­sving­nin­ger. Man kan be­græ­de, at Tin­kov ik­ke som den wa­li­si­ske fod­bold­klub Car­diff s ejer, Vin­cent Tan, først og frem­mest ba­re vil æn­dre far­ven på klubdrag­ten, men øjen­syn­ligt og­så ån­der sport­s­di­rek­tø­rer­ne på Tin­koff - Saxo tungt i nak­ken. I EN CY­KEL­SPORT, hvor det er ble­vet me­get svært at stam­pe sto­re og in­ve­ste­rings­vil­li­ge ho­ved­sponso­rer op, ta­ger man med kys­hånd imod de rig­mænd, der som Oleg Tin­kov ka­ster gul­det i grams. Men i mod­sæt­ning til Ger­ry Ry­an fra Ori­ca, An­dy Ri­hs fra BMC, Zde­nek Ba­ka­la fra Qu­i­ck­Step el­ler Ka­tus­has Igor Ma­ka­rov, ud­de­le­ge­rer Tin­kov ik­ke an­svar. Han væl­ger selv at re­ge­re med bå­de frygt og en for­stem­men­de man­gel på fi nfø­lel­se.

Og­så de kon­trak­ter, Oleg Tin­kov selv har væ­ret med til at ind­gå, er han vil­lig til at lø­be fra. Pe­ter Sa­gans svim­len­de ( i cy­kel­sam­men­hæng, red.) løn vil han nu for­sø­ge at fi fl e sig ud af med juri­di­ske kneb.

Det er ik­ke ba­re barnagtigt og umo­dent. Det er og­så et sig­nal til even­tu­elt in­ter­es­se­re­de stor­sponso­rer om, at cy­kel­spor­ten er et cir­kus. Og en ri­si­ka­bel in­ve­ste­ring. DER­FOR VIL DET hel­ler ik­ke væ­re no­get tab at se Tin­kov for­svin­de. Som det er nu, er det mest synd for dem, der skal le­ve bå­de af ham og med ham.

Lars B. Jør­gen­sen Reu­ters, EPA, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.