Den hår­de vej til­ba­ge

Ni­cki Pe­der­sen har lagt en svær tid med en ope­ra­tion og en skils­mis­se bag sig og jag­ter nu sin fjer­de VM- ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIL­BA­GE PÅ PO­DI­ET Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Han er kendt som spe­edwayspor­tens hår­de hund, men lør­dag af­ten i fin­ske Tam­pe­re var der langt til Ni­cki Pe­der­sens ef­ter­hån­den be­røm­te vre­des­ud­brud. De var af­løst af et sa­ligt smil og blan­ke øj­ne.

Ef­ter tre års tør­ke fik den tredob­bel­te dan­ske spe­edway­ver­dens­me­ster Ni­cki Pe­der­sen i Fin­land sin før­ste grand prix- sejr i tre år. En kæm­pe for­løs­ning ef­ter en svær tid, si­ger den tem­pe­ra­ments­ful­de fyn­bo i det­te in­ter­view til BT.

» Det he­le går op i en hø­je­re en­hed, og det var må­ske og­så der­for, at tå­re­ka­na­ler­ne li­ge kom lidt frem, og hå­re­ne rej­ste sig i nak­ken. Det er sgu fedt, når så­dan nog­le ting op­står i li­vet. Det kan man ik­ke kø­be sig til, « si­ger Ni­cki Pe­der­sen.

Et hårdt år 2014

Han bra­ge­de igen­nem på den in­ter­na­tio­na­le spe­edways­ce­ne i den sid­ste halv­del af 00’ er­ne med to VMtit­ler i træk. Si­den blev der læn­ge­re mel­lem op­tu­re­ne, og sid­ste år kom der for al­vor grus i mo­to­ren. Ned­t­u­ren ram­te hårdt på fle­re fron­ter.

2014 bød bå­de på en skils­mis­se fra part­ne­ren An­ne Mette, som han de­ler bør­ne­ne Mik­ke­li­ne og Mikkel med, og en po­ten­ti­elt kar­ri­e­re­tru­en­de skul­der­ska­de send­te den dan­ske spe­edway- ve­te­ran på ope­ra­tions­bor­det. Sam­ti­dig kæm­pe­de han med kon­stan­te mo­tor­pro­ble­mer.

Der­for var det og­så me­re end svært at hol­de tå­rer­ne til­ba­ge, da 38- åri­ge Ni­cki Pe­der­sen lør­dag af­ten kun­ne la­de sig hyl­de fra po­di­ets øver­ste trin i sæ­so­nens an­det VM­grand prix.

Tan­ker­ne for gen­nem ho­ve­d­et på spe­edway­stjer­nen.

» Det var om den sved og de tå­rer, jeg måt­te igen­nem over vin­te­r­en. Om min kæm­pe skul­dero­pe­ra­tion, jeg måt­te igen­nem for ik­ke at skul­le stop­pe kar­ri­e­ren. Når man så står der øverst igen, tæn­ker man ’ hold da kæft, det hår­de ar­bej­der be­ta­ler sig af’. Det er fedt, « si­ger han og de­ler ud af de ud­for­drin­ger, han og­så ram­le­de ind i på den pri­va­te front.

» Jeg har og­så væ­ret igen­nem en skils­mis­se, så der har væ­ret man­ge ting. Men det fun­ge­rer godt i dag. Mi­ne børn har det godt, min eks har det godt, og jeg har det godt. At jeg så og­så kan præ­ste­re på så højt plan, når det er så man­ge år si­den, jeg har få­et en grand prix- sejr, det er fedt, « si­ger Ni­cki Pe­der­sen, der pe­ger på hårdt ar­bej­de med fy­sik­ken og godt ma­te­ri­el som af­gø­ren­de for op­tu­ren.

» I år er jeg i min bed­ste form no­gen­sin­de, og så har vi fun­det no­get stærkt grej. Det har jeg mang­let. Vi fandt det sidst på sæ­so­nen sid­ste år, og det har vi ar­bej­det vi­de­re med over vin­te­r­en. «

Drøm­mer om den fjer­de ti­tel

Med lør­da­gens fin­ske grand prix er der nu kørt to løb i VM- se­ri­en. Ni­cki Pe­der­sen er med 19 po­int to­er i den sam­le­de stil­ling - tre po­int ef­ter bri­ten Tai Wof­fin­den. Det gi­ver drøm­me om kar­ri­e­rens fjer­de VM- ti­tel.

» Der er 10 run­der end­nu, men jeg kan ba­re mær­ke, at gre­jet kø­rer godt. Det er klart, at jeg da går ef­ter min fjer­de VM- ti­tel, men der er ti run­der end­nu, og jeg ved, der ik­ke er langt fra suc­ces til fi­a­sko, « si­ger Ni­cki Pe­der­sen, der med den fri­ske sejr i ba­ga­gen spr­ud­ler af ener­gi og over­skud.

» Jeg fø­ler mig in­derst in­de som én på 25- 28 år. I hvert fald op­pe i ho­ve­d­et. Og med en form som al­drig før, be­ty­der al­de­ren in­gen­ting.

Ni­cki Pe­der­sen vandt lør­dag det fin­ske spe­edway grand prix i over­be­vi­sen­de stil for­an en­gel­ske Tai Wof­fin­den og sven­ske An­dreas Jo­hns­son. Her er han ef­ter sej­ren, der er hans før­ste i et grand prix i tre år, der har budt på sto­re per­son­li­ge ud­for­drin­ger. Fo­to: Sportxpress

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.