BEN­HÅRD KNIVDOM

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

VÅ­BEN­LOV

Steen Juul Ri­is­he­de, in­de­ha­ver af Tom­merup Jagt & Fi­ske­ri på Vest­fyn, som for tre år si­den af po­li­ti­et fi k kon­fi ske­ret 44 fol­dek­ni­ve fra bu­tiks­mon­tren, blev i går ved Ret­ten i Oden­se dømt for at ha­ve over­t­rå­dt kniv­loven.

Med dom­fæl­del­se i den yderst prin­ci­pi­el­le sag skal 60- åri­ge Steen Juul Ri­is­he­de be­ta­le en bø­de på 100.000 kro­ner, kni­ve­ne til en vær­di af knap 50.000 kr. bli­ver kon­fi - ske­ret, og der­u­d­over skal han be­ta­le sagsom­kost­nin­ger­ne på 50.000 kro­ner oveni.

BTs ud­send­te var hos den fyn­s­ke bu­tik­sin­de­ha­ver, da han modt­og dom­men over te­le­fon fra sin ad­vo­kat Jakob Lund Poul­sen.

’ Det er rysten­de’

Og dom­men blev hår­de­re, end han hav­de fryg­tet. Steen Juul Ri­is­he­de blev dømt for at væ­re i be­sid­del­se af kni­ve­ne, for­di de - i juri­disk for­stand - reg­nes for at væ­re far­li­ge, for­di de på­gæl­den­de fol­dek­ni­ve - i vis­se til­fæl­de - kan be­tje­nes med kun én hånd.

Der­med reg­nes fol­dek­ni­ve­ne ik­ke læn­ge­re for at væ­re to­hånds- be­tjen­te, som det er in­ten­tio­nen, og det er sel­ve ker­nen i sa­gen.

Det var en me­get ær­ger­lig og al­vor­lig Steen Juul Ri­is­he­de, som i går eft er­mid­dag fi k over­bragt dom­men:

» Jeg sy­nes, det er skrapt. Det er rysten­de. Jeg er ut­ro­lig skuff et, for jeg hav­de hå­bet på fri­fi ndel­se.

Jeg vil li­ge ha­ve lov at ven­de og dre­je det her med min hu­stru og min ad­vo­kat. Det har jeg jo 14 da­ge til. Men umid­del­bart vil jeg si­ge, at jeg er mest stemt for at an­ke dom­men til Østre Lands­ret. Det her er jeg sim­pelt­hen nødt til at føl­ge helt til dørs, « si­ger Steen Juul Ri­is­he­de. Og til­fø­jer:

» For me­nig­mand be­ty­der det jo, at vi re­elt al­le sam­men nu er kri­mi­nel­le. Al­le, der har en fol­dek­niv, en tje­ner- prop- træk­ker, en Stan­ley- kniv, al­le de­tail­bu­tik­ker, der sæl­ger fol­dek­ni­ve­ne og så vi­de­re. Vi er al­le gjort kri­mi­nel­le fra nu af. «

Som mod­træk over­ve­jer han at be­gyn­de at an­mel­de al­le de ste­der, som sæl­ger fol­dek­ni­ve.

Hver­dags- værk­tøj

» Og det er be­stemt ik­ke for at væ­re eft er dem, der sæl­ger, el­ler for at væ­re eft er po­li­ti­et og over­be­byr­de dem med ar­bej­de. Det er ude­luk­ken­de for at spar­ke po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg op af sovepo­ser­ne. Det kan jo ik­ke væ­re rig­tigt, at al­le dan­ske­re, som ejer et sim­pelt hver­dags- værk­tøj som en hob­byk­niv, en schweizer­k­niv el­ler en tje­ner- pro­p­træk­ker, er gjort til for­bry­de­re, « si­ger han.

Den ri­gi­de tolk­ning af be­kendt­gø­rel­sen til kniv­loven kan æn­dres i Justits­mi­ni­ste­ri­et, uden at sel­ve loven skal æn­dres. Det kræ­ver blot i prak­sis, at et fl er­tal i Fol­ke­tin­get står bag.

Og fl er­tal­let er der, idet retsord­fø­rer­ne i Fol­ke­tin­gets par­ti­er over en bred kam er eni­ge om, at dom­men ram­mer skævt, når den går ud over gan­ske al­min­de­li­ge bor­ge­re, så nu skal juri­ster­ne i gang med at skri­ve sig ud af pro­ble­met. Men Steen Juul Ri­is­he­des dom kan de ik­ke æn­dre på.

» Det er rysten­de. Jeg er ut­ro­lig skuf­fet. Vi er al­le gjort kri­mi­nel­le fra nu af, « si­ger Steen Juul Ri­is­he­de

ef­ter dom­men. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Klip fra BT ons­dag 13. maj. Her kun­ne læ­ser­ne blandt an­det gæt­te på, hvil­ke kni­ve der er lov­li­ge og det mod­sat­te. En så­kaldt ’ tje­ner­pro­p­træk­ker’ hø­rer f. eks. til de ulov­li­ge kni­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.