Det kræ­ver sin mand at væ­re barn

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det er sin sag at væ­re sko­le­barn i Dan­mark i dag. En ny sko­lere­form har si­den i som­mer med­ført mar­kan­te for­an­drin­ger og er al­le­re­de her­o­stra­tisk be­rømt for sit ka­os af vi­kar­ti­mer, sy­ge­mel­din­ger og en lar­men­de util­freds­hed uden for den kreds af po­li­ti­ke­re, der skab­te re­form­mon­stret. RE­FOR­MEN KA­STER IK­KE kun skyg­ger over sko­le­li­vet. De man­ge fl ere ti­mer, bør­ne­ne nu til­brin­ger på sko­ler­ne, så vi al­le sam­men kan bli­ve li­ge så fl it­ti­ge som ki­ne­ser­ne, van­ske­lig­gør iføl­ge po­li­ti­ker­ne en be­va­rel­se af de man­ge for­skel­lig­ar­te­de fri­tidstil­bud - sto­re, små, fi rkan­te­de og skæ­ve - der har ken­de­teg­net Dan­mark gen­nem ge­ne­ra­tio­ner. Der skal man­ge ste­der luk­kes ned og ska­bes kæm­pe­in­sti­tu­tio­ner trods tu­sind­vis af højtrå­ben­de pro­te­ster fra for­æl­dre. Hvor­dan skal dis­se kæm­pe­in­sti­tu­tio­ner kun­ne rum­me al­le de me­get for­skel­li­ge be­hov, børn re­præ­sen­te­rer? Hvor­dan skal det gå med nær­he­den, den tryg­ge leg og den ge­ne­rel­le kva­li­tet, når min­dre grup­per bli­ver til enor­me for­sam­lin­ger? Det ta­ger ik­ke man­ge se­kun­der at fi nde eks­per­ter, der er stærkt be­kym­re­de. SKO­LERE­FOR­MEN VAR sig selv et so­ci­alt eks­pe­ri­ment. Nu kom­mer an­den bøl­ge. Og hvis Kø­ben­havn el­lers skal væ­re et for­bil­le­de, er der vir­ke­lig grund til be­kym­ring. For i ho­ved­sta­den er og­så tred­je fa­se ved at ta­ge form. I be­spa­rel­sens navn er og­så sko­le­sam­men­læg­nin­ger ble­vet et buzz- ord. Det so­ci­a­le eks­pe­ri­ment ba­re fort­sæt­ter.

ISUMMA SUM­MARUM: LAN­GE sko­le­da­ge med man­ge børn på sto­re, sam­men­brag­te su­per­sko­ler. Man­ge børn i kæm­pe­in­sti­tu­tio­ner­ne, der føl­ger med. Man fryg­ter, at en grup­pe po­li­ti­ke­re om 10 år ser til­ba­ge på en hel ge­ne­ra­tion af børn med dår­lig samvit­tig­hed over et blind­for­søg, der skul­le ha­ve væ­ret stop­pet i idé­fa­sen. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.