I HÅ­BET OM BRE­AKING NEWS ’’

BT - - DEBAT -

Jeg sat­ser på en bre­aking- sms fra DR Nyhe­der i dag og hå­ber på, at der ik­ke er kur­sus­virk­som­hed på pro­gram­met i DR By­en. In­gen fal­ske alar­mer, men slet og ret: ’ Stats­mi­ni­ste­ren ud­skri­ver valg’. Mest for at vi kan få det over­stå­et. Så vi ik­ke skal igen­nem en lang som­mer med valgrummel, ryg­ter og slesk ta­le. OG VAR DER et lil­le for­ta­lel­ses- sig­nal i, at stats­mi­ni­ste­rens mand Step­hen Kin­no­ck til den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an i we­e­ken­den ud­tal­te, at han ik­ke vil­le væ­re fy­sisk til ste­de for at støt­te sin ko­ne un­der den kom­men­de valg­kamp, men ude­luk­ken­de vil­le væ­re le­ve­rings­dyg­tig i moralsk op­bak­ning fra di­stan­cen, for­di han skal pas­se sin dag­li­ge gang i West­min­ster og ny­li­ge sta­tus som med­lem af det bri­ti­ske par­la­ment for La­bour? MEN SOM HAN til­fø­je­de, iføl­ge Ritzau- over­sæt­tel­se: ’ Vi glæ­der os til juli.’ Alt­så, som­mer­fe­ri­en. De­ri im­pli­cit, at så er vi på den an­den si­de – af val­get...

El­ler som han fort­sat­te: ’ Det er på det tids­punkt, vi geno­p­la­der bat­te­ri­er­ne. Til­brin­ger no­get dej­lig tid med Hel­le og un­ger­ne, og så ser vi, hvor det går vi­de­re der­fra.’ Fra tom­me bat­te­ri­er eft er op­s­li­den­de valg­kamp, el­ler skal der ba­re li­ge la­des lidt ek­stra op til slut­spur­ten i det tid­li­ge eft er­år. To­nen og tolk­nin­gen ty­der på in­den, ik’? OG SÅ­DAN HAR for­tolk­nin­ger­ne fl ydt og lydt i må­neds­vis. Små el­ler stør­re ud­s­ving i me­nings­må­lin­ger­nes dags­or­den, som vi har lært at le­ve pa­ral­lelt med i må­neds­vis sam­men med de kampag­ner, al­le par­ti­er for længst har sø­sat. Så er der spørgs­må­let om Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sens be­tyd­ning for rød blok. Kan hun li­ge­frem træk­ke stem­mer fra DF? Jo­vist, me­ner vis­se kom­men­ta­to­rer. I så fald skal det væ­re snart. Uff e El­bæk og Al­ter­na­ti­vets dit­to ind­fl ydel­se på stem­me­spild, og kan De Ra­di­ka­le gen­rej­se sig fra det frie fald uden at hi­ve stem­mer fra et øjen­syn­ligt og iso­le­ret godt valg for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Øko­no­mi­en ej at forg­lem­me, stupid, og bli­ver den bed­re, el­ler vi­ser den sig fra sin bed­ste si­de li­ge nu. FLE­RE SLÅR OG­SÅ på, at man fra so­ci­al­de­mo­kra­tisk hold har væ­ret så til­pas kampag­ne- ud­fa­ren­de, at det har tæ­ret godt på valg­kas­sen, og er Hvor­dan bli­ver blå blok me­re at­trak­tiv for kvin­der­ne? den vel­pol­stret nok til at fort­sæt­te på sen­som­me­rens og eft er­å­rets re­ser­ve­tank. El­ler har og­så den kal­ku­le hvilet på langstrakt ud­mat­tel­ses­kamp. For­hå­bent­lig hvi­ler den ik­ke på ta­bu­ret­k­lam­ren og kun­sten at pres­se ci­tro­nen til det al­ler­sid­ste. AD­SKIL­LI­GE KOM­MEN­TA­TO­RER HAR al­le­re­de spar­ket bol­den til hjør­ne. El­ler på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en. An­dre igen tror på den­ne tirs­dag. Det vil jeg så og­så væl­ge at gø­re, ind­til da­gen går over i ons­dag, og vi kan spe­ku­le­re vi­de­re. I det blø­de bri­ti­ske in­ter­view de­r­in­de fra pri­vats­fæ­ren, som gi­vet­vis og­så – og lur mig – får en væ­sent­lig rol­le på det ene el­ler an­det ni­veau i præ­si­dentvalg­kampag­ne­de­len mel­lem Løk­ke og Thor­ning, fandt jeg i hvert fald det lil­le håb om en sms fra DR Nyhe­der i dag. HÅ­BET OM, AT Step­hen Kin­no­ck og Hel­le Thor­ning- Sch­midt væl­ger at pu­ste ud i juli eft er en lang valg­kamp og valg­dag. At de skal bru­ge som­mer­fe­ri­en på at geno­p­la­de bat­te­ri­er­ne til li­vet på den an­den si­de. Af val­get...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.