Er det ri­me­ligt, at po­li­ti­ke­re tje­ner me­re end 1 mio. kr. ved bå­de at væ­re med­lem af en kom­mu­nal­be­sty­rel­se og Fol­ke­tin­get?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 01.16 TRÆK PO­LI­TI­KE­RE I LØN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 01.10 LE­VE­BRØD­SPO­LI­TI­KE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.12 MY­RE­FLIT­TIG PO­LI­TI­KER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.20

Nej

Josephine Ru­by Nielsen

Per Søn­der­gaard

Kar­sten A. Krabbe

Ole Sand­ner

Ja

11.761 stem­mer på bt. dk

DET ER ET FULD­TIDSJOB Hvis ik­ke det er et fuld­tidsjob at væ­re med­lem af Fol­ke­tin­get, skal det vel hel­ler ik­ke væ­re løn­net som et så­dant? Jeg har li­ge væ­ret på be­søg i rigs­da­gen i Ber­lin. Der fi k vi for­talt, at de 631 med­lem­mer skul­le mel­de sig med et kort, hver gang der var mø­de i rigs­da­gen. Gjor­de de ik­ke det, blev de truk­ket i løn. Det kun­ne de og­så ind­fø­re i Fol­ke­tin­get – så var vi fri for at se al­le de tom­me sto­le. Lad os få no­get me­re kon­trol med po­li­ti­ker­ne. Hvor me­get ar­bej­der de re­elt på de mær­kesa­ger, de er ble­vet valgt på? Bru­ger po­li­ti­ker­ne i det he­le ta­get så me­get tid på de­res po­li­ti­ske op­ga­ver, som væl­ger­ne med ret­te kan for­ven­te? Lad os få gjort op med dis­se le­ve­brød­spo­li­ti­ke­re. Det bør ale­ne væ­re en sag, som den en­kel­te kan af­gø­re. Jeg ved i hvert fald, at Li­se­lott Blixt er my­re­fl it­tig og ar­bej­der langt me­re end gen­nem­snit­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.