Thor­nings ra­di­ka

S har ho­ved­pi­ne over De Ra­di­ka­les ned­t­ur og hol­der Mor­ten Øster­gaard an­svar­lig for, at rød blok går til­ba­ge

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen

Tal­le­ne er De Ra­di­ka­les til­slut­ning blandt væl­ger­ne i pro­cent, si­den Mar­gret­he Ves­ta­ger i sep­tem­ber sid­ste år for­lod dansk po­li­tik.

Kil­de: Gallup for Ber­ling­s­ke

TIL­BA­GE­GANG fol­ke­ting, ger­ne vil ud­bre­de:

At pro­ble­met er De Ra­di­ka­le og i sær­lig grad par­tiets un­ge le­der Mor­ten Øster­gaard. Hav­de han ba­re holdt skan­sen, var rød blok for­an, og så hav­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt ud­skre­vet valg for fle­re uger si­den.

Men når hans par­ti lig­ger og ro­der ne­de på be­sked­ne 5- 6 pro­cent, skal hun ik­ke ny­de no­get. Det er sim­pelt­hen for ri­si­ka­belt, si­ger S- kil­der.

For­tæl­lin­gen om Mor­ten Øster­gaard som re­ge­rin­gens pro­blem­barn har stå­et på så læn­ge, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har væn­net sig til ra­di­ka­le so­lo­mel­din­ger.

Da Mor­ten Øster­gaard fo­re­slog hø­je­re pen­sions­al­der og bo­ligskat, sva­re­de fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don let­te­re over­bæ­ren­de, at det var ’ vel­kendt ra­di­kal po­li­tik’.

Har mi­stet 90.000 væl­ge­re

S- pa­ro­len var væ­ret: Giv dem plads, så de får mu­lig­hed for at mar­ke­re sig.

Man un­der­hol­der ger­ne med, at 90.000 væl­ge­re har for­ladt R, si­den Mor­ten Øster- gaard over­tog ro­ret ef­ter Mar­gret­he Ves­ta­ger.

Selv om man­ge af de tab­te ra­di­ka­le stem­mer net­op er gå­et til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, ærg­rer det man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter, at R ik­ke kan le­ve­re no­get, der lig­ner val­gre­sul­ta­tet i me­nings­må­lin­ger­ne, for så var en valgsejr in­den for ræk­ke­vid­de.

En højt pla­ce­ret so­ci­al­de-

TIRS­DAG 19. MAJ 2015 mo­kra­tisk kil­de, der øn­sker at væ­re ano­nym, ud­pe­ger De Ra­di­ka­les for­mands­skif­te som år­sa­gen.

» Mar­gret­he Ves­ta­ger var i stand til at træk­ke stem­mer over mid­ten. Det gjor­de hun jo blandt an­det med sit hånd­tryk med Lars Bar­fo­ed før val­get i 2011. Mor­ten Øster­gaard har ik­ke vist sam­me ev­ne til at flyt­te stem­mer over mid- ten. Tvær­ti­mod ta­ber han stem­mer in­den for rød blok, og han har og­så lagt sig ud med os på vig­ti­ge om­rå­der som ud­læn­din­gepo­li­tik og dag­pen­ge, « si­ger kil­den.

Pla­ce­rer aben

I den ra­di­ka­le lejr sid­der man og­så og stu­de­rer ana­ly­ser af væl­ger­van­drin­ger. Man un­drer sig over, at vis­se so­ci­al­de­mo­kra­ter - ano­nymt - fø­ler trang til at pla­ce­re aben på Øster­gaards skul­der, når de kol­de fak­ta vi­ser, at S hel­ler ik­ke har væ­ret i stand til at træk­ke væl­ge­re over mid­ten.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få Mor­ten Øster­gaard til at for­hol­de sig til an­kla­gen.

Han hen­vi­ser i ste­det til An­dreas Ste­en­berg, som har

smo@ bt. dk,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.