Ale tøm­mer­mænd Det be­gynd­te med kamp­valg

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 19. MAJ 2015 ti­tel af me­nings­må­lings­ord­fø­rer. An­dreas Ste­en­berg med­gi­ver ger­ne, at den ra­di­ka­le til­ba­ge­gang hand­ler me­re om per­so­ner end om po­li­tisk ind­hold.

» Jeg tror for­kla­rin­gen er, at Thor­ning er trå­dt i ka­rak­ter som le­der. Når Dan­mark har væ­ret ramt af ter­ror, er det helt na­tur­ligt, at sym­pa­tien sam­ler sig om­kring re- ge­rings­le­de­ren og ik­ke om num­mer to. Det er svært li­ge med et knips at gø­re no­get ved. Men det er og­så grun­den til, at vi ik­ke går i pa­nik, « si­ger han.

De Ra­di­ka­le vil ik­ke la­de sig tyran­ni­se­re af me­nings­må­lin­ger.

» Vi har set, at de skift er me­get hur­tigt. Det kan man ik­ke ba­se­re sin po­li­tik på, « si­ger

PO­RTRÆT

Det be­gynd­te med en re­gu­lær magt­kamp på et ra­di­kalt grup­pe­mø­de 15. ju­ni 2007.

To må­ne­der for­in­den hav­de Naser Khader og Anders Samuelsen for­ladt par­ti­et og stift et Ny Al­li­an­ce, der bra­ge­de frem i me­nings­må­lin­ger­ne.

Nu gik Ma­ri­an­ne Jel­ved af, og der var ik­ke tvivl om, at hen­des eft er­føl­ger var Mar­gret­he Ves­ta­ger. Det var knap så sik­kert, hvem der skul­le væ­re næst­for­mand.

Ves­ta­ger fo­re­trak Mor­ten Øster­gaard, som hun knyt­te­de tæt­te bånd til i sin tid som un­der­vis­nings­mi­ni­ster sidst i 90er­ne.

Men grup­pe­se­kre­tær Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen stil­le­de op som mod­kan­di­dat. Han fi k dog kun tre stem­mer - hans egen, hans far Ni­els Hel­veg Pe­ter­sens og Char­lot­te Fi­s­chers. Øster­gaard og Ves­ta­ger hav­de vun­det de­res før­ste magt­kamp, og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hav­de få­et en sta­bil mak­ker - for Hel­veg var me­re indstil­let på med mel­lem­rum at skift e si­de, mens Ves­ta­ger og Øster­gaard klart fo­re­træk­ker rød blok.

Selv om der ik­ke var tvivl om, at det var ham, der skul­le ta­ge over, var Mor­ten Øster­gaard kom­plet ufor­be­redt, da Mar­gret­he Ves­ta­ger med­del­te, at hun ger­ne vil­le mø­des med ham hjem­me på Ama­ger en lør­dag. til øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster.

Den nye ra­di­ka­le for­mand har haft kurs mod po­li­tik på top­plan, si­den han gik i 5. klas­se på Jel­le­bak­ke­sko­len i Aar­hus. Da skrev han en op­ga­ve om em­net ’ fordele og ulem­per ved bru­ger­be­ta­ling’. Han var selv­føl­ge­lig og­så elev­rå­ds­for­mand, li­ge­som han se­ne­re var det på Ris­skov Amts­gym­na­si­um.

Han vok­se­de op i vel­ha­ver­kvar­te­ret Ris­skov i det nord­li­ge Aar­hus, hvor beg­ge for­æl­dre var læ­ger, TV- Avi­sen var hel­lig, og sto­re­bro­de­ren en­ga­ge­re­de sig en kort stund i 1980er­ne i Kon­ser­va­tiv Ung­dom og lær­te ham at læ­se Jyl­lands- Po­sten.

I gym­na­sie­ti­den fandt han ud af, at han var ra­di­kal. Pla­nen var at læ­se statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet og bli­ve diplo­mat. En dag skul­le gym­na­sie­e­le­ver­ne for­tæl­le, hvor de så sig selv om 30 år, og Mor­ten Øster­gaard slyn­ge­de ud, at han vil­le væ­re FNs ge­ne­ral­se­kre­tær. Det gav ham til­nav­net Mor­ten Mor­ten Øster­gaard eft er den da­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær Bout­ros Bout­ros- Gha­li.

Den grå emi­nen­ce

Han var grå emi­nen­ce i by­rå­det i Aar­hus, da De Ra­di­ka­le som tun­gen på vægtskå­len til­ba­ge i 2002 gjor­de Ven­stres Louise Ga­de til borg­me­ster som den før­ste ik­ke- so­ci­al­de­mo­krat no­gen­sin­de i Dan­marks næst­stør­ste by. Og han hav­de iføl­ge Po­li­ti­ken me­re end en fi nger med i spil­let, da mag­ten skift ede igen fi re år se­ne­re til for­del for ven­nen og so­ci­al­de­mo­kra­ten Ni­co­lai Wam­men.

I 2005 blev han valgt til Fol­ke­tin­get, og i 2006 kun­ne han og­så skri­ve cand. sci­ent. pol. på vi­sit­kor­tet. Fra au­gust sid­ste år kun­ne han og­så skri­ve vi­ce­stats­mi­ni­ster.

kark- og smo

Da øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mar­gret­he Ves­ta­ger trå­d­te ud af re­ge­rin­gen i ef­ter­å­ret 2014 og over­drog mi­ni­ste­ri­et til Mor­ten Øster­gaard, blev det fejret med champag­ne og blom­ster. I dag er der kun tøm­mer­mæn­de­ne til­ba­ge og ik­ke rig­tig no­get at fejre for De Ra­di­ka­le, hvis væl­ger­til­slut­ning er stærkt fal­den­de.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.