5,8%

BT - - NYHEDER -

Ud­veks­ler stem­mer

» Det er vo­res op­ga­ve som det sto­re par­ti at gø­re det. Og vi har og­så vun­det en del stem­mer til­l­ba­ge fra DF og tviv­ler­ne og lidt fra Ven­stre. Fak­tisk vil­le det væ­re hjælp­somt, hvis SF og En­heds­li­sten og­så kun­ne træk­ke nog­le stem­mer over mid­ten. De ud­veks­ler jo nog­le stem­mer med DF, « si­ger en S- kil­de.

En an­den S- kil­de

si­ger,

Frem med champag­nen

An­dreas Ste­en­berg. at tidsån­den var me­re med I køk­ke­net spurg­te han, om

Hans håb er, at bor­ger­li­ge Ves­ta­ger, end den nu er med hun vil­le ha­ve no­get at drik­væl­ge­re vil ind­se ke.for­nuft en i Mor­ten Øster­gaard. at hæ­ven skat­ten på bo­li­ger » Mens hun var for­mand, » Du må nok hel­le­re fi nde og sæn­ke den på ar­bej­de. var kri­se­be­vidst­he­den sta­dig champag­nen frem, « sag­de

An­dre S- kil­der si­ger, at de høj, og der­for kun­ne væl­gerM­ar­gret­he Ves­ta­ger. har op­gi­vet hå­bet om, at De ne bed­re for­stå re­for­mer, der Nog­le da­ge se­ne­re, 31. Ra­di­ka­le kan træk­ke stem­gør ondt. Den indstil­ling er au­gust 2014, valg­te grup­pen mer over mid­ten. ik­ke til ste­de på sam­me må­de Mor­ten Øster­gaard som ny nu. Og så må man nok er­ken­le­der, og han blev for­frem­met de, at De Ra­di­ka­le lå una­tur­ligt højt un­der Ves­ta­ger, for­di hun hav­de en stær­ke­re ka­ris­ma, mens R nu er ved at fi nde et me­re na­tur­ligt le­je. «

Leif La­hn, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand, er fortrøst­nings­fuld:

» Når valg­da­gen kom­mer tæt­te­re på, vil folk hu­ske, at for­bed­rin­ger­ne i sam­fun­det er nog­le, S og R har la­vet i fæl­les­skab, « si­ger han.

Leif La­hn, grup­pe­for­mand, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.