Le­ver hver sit liv

Lang­di­stan­ce­for­hol­det kan kom­me til at fun­ge­re, vur­de­rer eks­pert

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

AD­SKILT

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og hen­des mand Step­hen Kin­no­ck kom­mer til at le­ve hver sit liv. To­talt ad­skilt i hver­da­gen. Og med lan­ge ud­sig­ter til at kun­ne se hin­an­den. Så­dan ser frem­ti­den ud, ef­ter at Step­hen Kin­no­ck er ble­vet valgt til det bri­ti­ske par­la­ment.

Men selv om det på over­fla­den lig­ner et svært for­hold, kan det med den ret­te ind­sats kom­me til at fun­ge­re. Det for­tæl­ler par­te­ra­pe­ut In­grid Ann Wat­son.

» Lang­di­stan­ce­for­hold kræ­ver, at man er ær­lig, at man er rum­me­lig, at man har si­ne vær­di­er på plads, og at man tør væl­ge. Det kræ­ver, at man ik­ke bru­ger ti­den på bulls­hit, og at man ik­ke skæn­des, når man ses, « for­kla­rer In­grid Ann Wat­son.

Step­hen Kin­no­ck åb­ne­de i et in­ter­view i den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an i we­e­ken­den op for, hvor­dan hver­da­gen kom­mer til at se ud, ef­ter han er ble­vet valgt.

Par­ret har ik­ke bo­et sam­men si­den 2005, men nu er der lagt op til, at par­ret kom­mer til at se end­nu min­dre til hin­an­den. For det er og­så slut med at kun­ne ses i we­e­ken­der­ne.

Til The Gu­ar­di­an for­tæl­ler Step­hen Kin­no­ck, at han fra man­dag til tors­dag vil ha­ve sin dag­li­ge gang i West­min­ster som po­li­ti­ker for ar­bej­der­par­ti­et La­bour, mens han i we­e­ken­den vil op­hol­de sig i sin valg­kreds i Wa­les.

Hvor of­te han reg­ner med at se sin ko­ne, kan han dog ik­ke sva­re på.

In­tet pro­blem

At par­ret ik­ke kom­mer til at se så me­get til hin­an­den, er dog ik­ke nød­ven­dig­vis et pro­blem, me­ner par­te­ra­pe­ut In­grid Ann Wat­son. Hun hæv­der, at lang­di­stan­ce­for­hold fak­tisk kan fun­ge­re bed­re end al­min­de­li­ge for­hold, så læn­ge beg­ge par­ter øn­sker det.

Det skyl­des, at par, der le­ver i lang­di­stan­ce­for­hold, of­te har me­re kva­li­tet­s­tid med hin­an­den, for­di ti­den med hin­an­den er knap, for­tæl­ler hun.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt har og­så fle­re gan­ge talt ud om sit æg­te­skab med Step­hen Kin­no­ck. Tid­li­ge­re på må­ne­den for­tal­te hun i et in­ter­view med Alt for da­mer­ne, at folk of­te har svært ved at for­stå de­res æg­te­skab.

» En­ten bri­ster det, el­ler og­så bæ­rer det. Og nu har vi jo le­vet så­dan i rig­tig man­ge år, og det er ik­ke bri­stet. Det er et stærkt fæl­les­skab, som gør, at det kan bæ­re, « for­tæl­ler Hel­le Thor­ning- Sch­midt i Alt for da­mer­ne.

Man­ge le­ver ad­skilt

Det er Step­hen Kin­no­ck enig i.

» Nog­le gan­ge dik­te­rer li­vets til­fæl­de, hvor­dan du le­ver, og så må du la­ve kom­pro­mi­ser for at imø­de­kom­me det. Det er så­dan, Hel­le og jeg al­tid har gjort, og det vir­ker for os, « si­ger han til The Gu­ar­di­an og til­fø­jer, at de ken­der man­ge an­dre par, der og­så le­ver ad­skilt.

In­grid Ann Wat­son har ik­ke et præ­cist bud på, hvor man­ge der le­ver i lang­di­stan­ce­for­hold, men hun tror, det er me­re sæd­van­ligt, end man reg­ner med. Hun me­ner dog ik­ke, at al­le og en­hver kan kla­re at le­ve i et lang­di­stan­ce­for­hold.

Be­hø­ver ik­ke støt­ten

Selv­om In­grid Ann Wat­son ik­ke har no­gen præ­cis op­skrift på, hvor of­te man bør se hin­an­den som par, kan hun dog ik­ke se no­get i pro­blem i, at der går lang tid imel­lem samvæ­ret, så læn­ge der er tryg­hed i for­hol­det.

Hun tror hel­ler ik­ke, at det kom­mer til at præ­ge lan­dets stats­mi­ni­ster, at hen­des mand ik­ke vil væ­re der for hen­de, når hun in­den læn­ge tryk­ker på den fa­mø­se ’ valg­k­nap’.

» Det er fuld­stæn­dig li­ge­gyl­digt for hen­de. Step­hen Kin­no­ck og Hel­le Thor­ning- Sch­midt har af­talt det her, for det er lang tid si­den, at det kom frem om, at han vil­le stil­le op ( til det bri­ti­ske valg, red.). Hun har væ­ret med i hans be­slut­ning, og jeg tror og­så, at bør­ne­ne har væ­ret med, li­ge­som han var med i hen­des be­slut­ning om, at hun skul­le stil­le op her­hjem­me. Det er af­kla­ret, det er på plads. Det er så­dan, det er, « vur­de­rer hun.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og hen­des mand har si­den 2005 le­vet ad­skilt. Nu skal de dog og­så til at und­væ­re hin­an­den i we­e­ken­der­ne, ef­ter at Step­hen Kin­no­ck er ble­vet valgt til det bri­ti­ske par­la­ment den 7. maj 2015. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.