Peru - 1998 Global El Niño-

In­ter­na­tio­na­le me­te­o­r­o­lo­ger for­ud­ser vej­r­fæ­no­men i år, der kan ud­lø­se ka­ta­stro­fer på den syd­li­ge halv­kug­le

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Fo­to: EPA/ AFP

NA­TUR­KA­TA­STRO­FER

Vej­r­fæ­no­me­net El Niño ri­si­ke­rer at ram­me ver­den med stor styr­ke i år. Det kan få uover­sku­e­li­ge kon­se­kven­ser for de­le af vo­res klo­de, hvis det går bli­ver slemt, som der tid­li­ge­re er set ek­semp­ler på.

Van­det langs den sy­da­me­ri­kan­ske ve­st­kyst har nå­et en tem­pe­ra­tur, der - iføl­ge CNN - har få­et me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut­ter i USA, Ja­pan og Au­stra­li­en til at rå­be vagt i ge­vær og for­ud­se, at El Niño er på vej.

Vej­r­fæ­no­me­net ri­si­ke­rer at fø­re kæm­pe­mæs­si­ge mæng­der regn­vejr med sig til det ame­ri­kan­ske kon­ti­nent og ek­strem tør­ke til Syd- og Østafri­ka, Sy­døst­a­si­en og Au­stra­li­en .

Der­med står de for­skel­li­ge ver­dens­de­le over for hver sin po­ten- ti­el­le ka­ta­stro­fe - fra øde­lag­te af­grø­der og po­ten­ti­el hunger­s­nød i øst til flod­bøl­ger og mud­der­skred i vest. Fæl­les for al­le ek­semp­ler er, at El Niño bå­de kan slå ihjel og dræ­ne lan­de for vig­ti­ge eks­portva­rer.

El Niño er iføl­ge DMI et kli­ma­fæ­no­men, der vi­ser sig hvert an­det til sy­ven­de år i den tro­pi­ske del af Stil­le­ha­vet.

På spansk be­ty­der El Niño dren­ge­bar­net, da lo­ka­le fi­ske­re langs Perus og Ecu­a­dors kyst for fle­re hund­re­de år si­den re­gi­stre­re­de en svag, varm hav­strøm ved ju­le­tid. Der­for opkald­te man det ef­ter Jesus­bar­net.

Hær­get af over­svøm­mel­ser

Net­op den var­me hav­strøm er cen­tral i beskri­vel­sen af El Niño. For det er de plud­se­li­ge tem­pe­ra­turstig­nin­ger i van­det langs den sy­da­me­ri­kan­ske ve­st­kyst, der ska­ber fæ­no­me­net. Dis­se stig­nin­ger på­vir­ker hav- og at­mos­fæ­re­strøm­nin­ger­ne henover Stil­le­ha­vet og på­vir­ker vej­ret i sto­re de­le af ver­den.

Til­ba­ge i 1998, da folk i Dan­mark nød den var­me­ste som­mer i mands min­de, hær­ge­de den vær­ste ud­ga­ve af El Niño den syd­li­ge halv­kug­le. kro­ner ef­ter da­ti­dens dol­lar­kurs.

I 2009 ram­te en lidt mil­de­re El Niño især In­di­en og re­sul­te­re­de i, at lan­det løb ind i den vær­ste tør­ke i 30 år. Det smadre­de be­tin­gel­ser­ne for at dyr­ke ris - en af lan­dets vig­tig­ste eks­portva­rer - og fik fø­de­va­re­pri­ser­ne i det fat­ti­ge land til at eks­plo­de­re.

In­ter­na­tio­na­le me­te­o­r­o­lo­ger er ik­ke helt sik­re på, hvor slem det­te års El Niño vil bli­ve. Hos USA’s na­tio­na­le og at­mos­fæ­ri­ske ad­mi­ni­stra­tion ta­ger man si­ne for­be­hold:

En kraf­tig El Niño

» På det­te tids­punkt er der stor usik­ker­hed om, hvor kraf­tig den­ne be­gi­ven­hed vil bli­ve, « ud­tal­te man i sid­ste må­ned til CNN.

Le­de­ren af den au­stral­ske kli­ma­over­våg­ning læg­ger dog ik­ke fin­gre imel­lem:

» Det­te er en se­ri­øs El Niño- ef­fekt, ik­ke en svag, « sag­de David Jo­nes, le­der af kli­ma- over­våg­ning, i sid­ste uge og til­fø­je­de:

» Der er al­tid en lil­le smu­le tvivl, når det kom­mer til prog­no­ser, men på tværs af mo­del­ler ser det som hel­hed ud som om, at det­te vil bli­ve en gan­ske be­ty­de­lig El Niño. «

I USA har El Niño al­le­re­de nu ta­get forskud på sin hær­gen. Iføl­ge USA To­day er 98 pro­cent af Ca­li­for­ni­en pla­get af tør­ke. I alt er 38 pro­cent af USA ramt af tør­ke i stør­re el­ler min­dre grad. Slemt ser det iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die og­så ud i In­di­en, som er i fa­re for at bli­ve ramt at tør­ke i den syd­li­ge del - i en sæ­son, der al­le­re­de nu har væ­ret ud­for­dret af vej­ret.

På ver­dens­plan har de før­ste må­ne­der af 2015 iføl­ge NA­SA nem­lig væ­ret de var­me­ste, der no­gen­sin­de er re­gi­stre­ret på vo­res klo­de. Der­med ser det ud som om, at den gam­le var­me­re­kord fra 1998 kan bli­ve ud­for­dret i år. For i for­vej­en med­fø­rer El Niño varmt vejr, for­kla­rer Wil­helm May, der er kli­ma­for­sker hos DMI:

» EL Niño kan i sig selv godt med­fø­re, at den glo­ba­le gen­nem­snit­stem­pe­ra­tur bli­ver lidt hø­je­re end nor­malt, « si­ger Wil­helm May.

Til­ba­ge i marts 1998 blev vis­se om­rå­der af Peru ramt af om­fat­ten­de over­svøm­mel­ser som føl­ge af El Niño

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.