- alarm En lidt kol­de­re vin­ter

BT - - NYHEDER - Sne­vejr i Aal­borg man­dag d. 23. fe­bru­ar. Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

DAN­MARK

Li­sten over ube­ha­ge­li­ge kon­se­kven­ser af vej­r­fæ­no­me­net El Niño er alen­lang, hvis man ta­ger de glo­ba­le bril­ler på.

Men iføl­ge Wil­helm May, der er kli­ma­for­sker hos DMI, skal vi dog ik­ke væ­re be­kym­ret for, om El Niños kræf­ter vil med­fø­re ek­stremt vejr her­hjem­me:

» Umid­del­bart vil det ik­ke ha­ve no­gen føl­ger for Dan­mark. Der er dog en mu­lig­hed for, at det kan på­vir­ke vo­res vin­ter­vejr se­ne­re i 2015 ved, at det bli­ver lidt kol­de­re end nor­malt, « si­ger Wil­helm May.

Det skyl­des iføl­ge kli­ma­for­ske­ren, at vin­te­r­ens lav­tryk vil gå lidt læn­ge­re sy­dom.

» Vi ta­ler ik­ke isvin­ter, men det kan bli­ve om­kring en grad kol­de­re i gen­nem­snit, « si­ger han.

I 2009 var El Niño skyld i, at In­di­en blev ramt af den vær­ste tør­ke si­den 1972.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.