Læ­ger kan tje­ne 30.000 på én vagt

De hø­je ho­nora­rer split­ter Re­gion Midtjyl­lands po­li­ti­ke­re

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKAT­TE­KRO­NER

Det er vist det, man kal­der en fed hy­re, som læ­ge­vag­ter­ne i Re­gion Midtjyl­land kan sæt­te ind på kon­to­en ef­ter ba­re en en­kelt vagt.

En læ­ge kan nem­lig tje­ne helt op til 32.000 kro­ner ef­ter en vagt ved te­le­fo­nen, vi­ser en ak­tind­sigt iføl­ge TV 2 Østjyl­land.

Sø­ren Sven­nings­en, der er prak­ti­se­ren­de læ­ge og for­mand for Læ­ge­vagt­ud­val­get i re­gio­nen, for­kla­rer, at det sker, for­di løn­nen sti­ger i takt med travlhe­den på vag­ten.

» Vi får ik­ke no­gen fast løn - vi ho­no­re­res ef­ter ak­ti­vi­te­ten. Det vil si­ge, at er der rig­tig travlt på en vagt, så tje­ner man et for­holds­vis højt be­løb, og er der lav ak­ti­vi­tet, så tje­ner man et min­dre be­løb, « si­ger han til TV 2 Østjyl­land.

Split­ter po­li­ti­ke­re

Spørgs­må­let om de hø­je ho­nora­rer split­ter re­gio­nens ho­spi­tals­ud­valg. Mens for­mand Anders Küh­nau ( S) ik­ke me­ner, at ho­nora­rer i den stør­rel­ses­or­den kan ’ for­sva­res’, kal­der næst­for­mand An­ne V.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.