VOVEHALSENS S

Ame­ri­ka­ne­ren De­an Pot­ter var et af ek­strem­s­por­tens

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

DØDS­FALD

Han var en af de bed­ste. I næ­sten ty­ve år hav­de han flyt­tet græn­ser­ne for, hvad der var men­ne­ske­ligt mu­ligt.

Lør­dag gik den ik­ke læn­ge­re. De­an Pot­ter, fo­re­gangs­mand og fyrtårn blandt ver­dens vove­hal­se, mød­te sin egen græn­se.

Den 43- åri­ge ek­strem­s­port­s­u­dø­ver om­kom, da han i sel­skab med en 29- årig mak­ker sprang ud i af­grun­den fra den svim­len­de klip­pe­top Taft Po­int i Yo­se­mi­te- na­tio­nal­par­ken i USA.

Ef­ter pla­nen skul­le han ha­ve svæ­vet hen over af­grun­den i en sær­lig ’ vin­ge- dragt’, in­den han ud­lø­ste sin faldskærm, der ro­ligt vil­le bæ­re ham det sid­ste styk­ke mod fast grund un­der fød­der­ne. I ste­det blev de to mænd – for­ment­lig – knust mod jor­den.

Et vid­ne i om­rå­det hør­te to knald, der en­ten kun­ne væ­re ly­den af faldskær­me, der fol­de­de sig ud. El­ler to krop­pe, der ram­te klip­per­ne. Red­nings­mand­skab fandt li­ge­ne af de to even­ty­re­re da­gen ef­ter,

» Jeg tro­e­de vir­ke­lig, at De­an var usår­lig. Når så­dan no­get sker, bli­ver

TIRS­DAG 19. MAJ 2015

In­den sin død var De­an Pot­ter in­de­ha­ver af fle­re re­kor­der in­den for ba­sejum­ping, der er en sær­lig – og me­re ri­si­ka­bel – ty­pe faldskærms­ud­spring, hvor man sprin­ger ud fra klip­per, bro­er el­ler hø­je byg­nin­ger i ste­det for fly. På det­te bil­le­de nær­stu­de­rer De­an Pot­ter en klip­pe­af­sats nær by­en Mo­ab i den ame­ri­kan­ske stat Utah in­den et ba­sejump. Fo­to: Re­dux

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.