SID­STE SPRING

Fyrtår­ne

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 19. MAJ 2015 jeg cho­ke­ret, og det får ens øj­ne op for, hvad det egent­lig er, vi går og la­ver, « sag­de en an­den af bran­chens vove­hal­se, kla­tre­ren Tom­my Caldwell, til Ti­me Ma­ga­zi­ne.

Den af­dø­de De­an Pot­ter var en slags fyrtårn og fo­re­gangs­mand in­den for ek­strem­s­por­ten. Si­den slut­nin­gen af 1990er­ne hav­de han væ­ret med til at sæt­te ad­skil­li­ge re­kor­der in­den for sær­ligt klip­pe­k­la­tring, balancegang på li­ne, svæv ef­ter frit fald og så­kaldt ‘ ba­se- jum­ping’, hvor man iført faldskærm sprin­ger ud fra hø­je byg­nin­ger el­ler

klip­per.

Tid­li­ge­re på må­ne­den ud­før­te han blandt an­det den hur­tig­ste be­stig­ning af Half Do­me- klip­pen no­gen­sin­de, en gi­gan­tisk og lodret klip­pe­væg i Yo­se­mi­te- na­tio­nal­par­ken. Han stod og­så bag det læng­ste frit- fald- svæv no­gen­sin­de, da han sprang ud fra en al­pe­top i Schweiz og iført en sær­lig vin­ge- dragt fløj 6,5 ki­lo­me­ter, in­den han ud­lø­ste sin faldskærm.

Klip­pe­k­la­trings­tek­nik

Det var og­så ham, der op­fandt en sær­lig klip­pe­k­la­trings­tek­nik uden sik­ker­heds­li­ner.

I ste­det hav­de han en faldskærm på ryg­gen, som han ud­lø­ste, hvis han mi­ste­de gre­bet i de stej­le klip­per.

Selv kald­te han sig for en slags kunst­ner in­den for kla­tring, svæv ef­ter frie fald samt balancegang på li­ne. Det var ik­ke ru­sen af adre­na­lin, han jag­te­de, men i ste­det fø­lel­sen af per­fek­tion.

» Jeg kon­cen­tre­rer mig ba­re om at ud­fø­re mit fag, per­fek­tio­ne­re mit fag og ud­fø­re det på det hø­jest mu­li­ge ni­veau, « sag­de han i et in­ter­view med fril­ufts­ma­ga­si­net Out­si­de for knap et år si­den.

Han bo­e­de tæt ved sin hjem­me­ba­ne, Yo­se­mi­te na­tio­nal­park, sam­men med sin kæ­re­ste og hund­en Whis­per. En hund, han of­te tog med i ryg­sæk­ken, når han la­ve­de si­ne fly­ve­tu­re ef­ter at væ­re sprun­get ud fra klip­per. Blandt an­det gik et vi­deoklip af Whis­per i ryg­sæk­ken ver­den rundt, da hund­en iført vind­bril­ler var med på et sær­ligt spek­taku­lært spring.

Ri­si­ci for vove­hal­se

I lø­bet af sin kar­ri­e­re blev De­an Pot­ter sponso­re­ret af fle­re, sto­re fir­ma­er. Bl. a. Adi­das, Pa­ta­go­nia og Clif Bar, der la­ver ener­giba­rer. I novem­ber stop­pe­de Clif Bar dog sit åre­lan­ge sponsorat af De­an Pot­ter og fle­re an­dre ek­strem­s­port­s­folk. An­gi­ve­ligt for­di fir­ma­et ik­ke var tryg ved de ri­si­ci, som vove­hal­se­ne løb.

De­an Pot­ter 43 år I Ca­li­for­ni­en af en ame­ri­kansk of­fi­cer, der lær­te ham at træ­ne me­to­disk, og en mor, der som yo­gain­struk­tør lær­te ham om smi­dig­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.