Svi­ne­bak­te­ri­er

Ot­te ud af 25 pak­ker svi­ne­kød er in­fi ce­ret med den re­si­sten­te bak­te­rie MRSA, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra For­bru­ger­rå­det Tænk

BT - - SUNDHED - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk hped@ bt. dk

BAK­TE­RI­ER

Heidi Pe­der­sen Hver gang du kø­ber en pak­ke ko­te­let­ter, ri­b­bens­steg el­ler fl æsk, er der stor sand­syn­lig­hed for, at svi­ne­kø­det er be­fængt med den mul­ti- re­si­sten­te bak­te­rie MRSA CC398. Det vi­ser en ny la­bo­ra­to­rie- test, som For­bru­ger­rå­det Tænk har gen­nem­ført.

I alt blev 25 pak­ker med dansk svi­ne­kød un­der­søgt, og i ot­te af pro­duk­ter­ne blev der fun­det MRSA.

» Vo­res test be­kræft er, at MRSA­bak­te­ri­en er me­get ud­bredt og be­væ­ger sig fra svi­ne­stal­de­ne og helt ud i su­per­mar­ke­der­ne, og vi står som sam­fund over­for en kæm­pe ud­for­dring med at be­kæm­pe de mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­ers frem­march, « si­ger Anja Phi­lip, der er for­mand i For­bru­ger­rå­det Tænk.

Livs­far­lig på ho­spi­ta­let

MRSA CC398 er en ty­pe af sta­fy­lokok­ker, som er sær­lig mod­stands­dyg­tig over for den an­ti­bi­o­ti­ka, man nor­malt bru­ger til at be­hand­le in­fek­tio­ner. Der­for ad­va­rer eks­per­ter om, at den sti­gen­de fo­re­komst kan bli­ve et al­vor­ligt pro­blem, hvis den kom­mer ind i ho­spi­tals­mil­jø­er el­ler på ple­je­hjem, hvor den i vær­ste fald kan væ­re livs­far­lig.

I pe­ri­o­den 2007 til 2014 er fem per­so­ner dø­de eft er en al­vor­lig blod­in­fek­tion med MRSA CC398, vi­ser tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

Syg­doms­ram­te er ud­sat­te

Hans Jørn Kol­mos, der er pro­fes­sor i kli­nisk mikro­bi­o­lo­gi, kal­der un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter for foru­ro­li­gen­de.

Han un­der­stre­ger, at bak­te­ri­en ik­ke umid­del­bart er far­lig for ra­ske dan­ske­re, men per­so­ner, der i for­vej­en er sy­ge el­ler svæk­ke­de, har en stør­re ri­si­ko for at få al­vor­li­ge in­fek­tio­ner.

» Hvis ud­bre­del­sen af MRSA fort­sæt­ter, kan det få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for vo­res sund­heds­væ­sen. Når en pa­tient skal gen­nem­gå en stør­re ope­ra­tion, får man oft e en fore­byg­gen­de an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling for at und­gå, at der går be­tæn­del­se i ope­ra­tions­sår, hvil­ket kan væ­re far­ligt. Hvis bak­te­ri­er bli­ver re­si­sten­te over for an­ti­bi­o­ti­ka, som bru­ges nu, skal der ta­ges skrap­pe­re og dy­re­re an­ti­bi­o­ti­ka i brug, og så ri­si­ke­rer vi, at bak­te­ri­er­ne ud­vik­ler re­si­stens over for dis­se an­ti­bi­o­ti­ka, og så kom­mer vi ind i en ond cir­kel, « for­kla­rer pro­fes­sor Hans Jørn Kol­mos fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Fle­re smit­te­de

I lø­bet af de se­ne­ste år er bå­de fo­re­kom­sten af svi­ne- MRSA og an­tal­let af smit­te­de dan­ske­re ste­get mar­kant. I 2014 blev 1.276 dan­ske­re te­stet po­si­ti­ve, mens tal­let lå på 648 i 2013, vi­ser en op­gø­rel­se fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Eks­per­ter skøn­ner dog, at mel­lem 6.000 og 12.000 dan­ske­re er bæ­re­re af svi­ne-MRSA uden at vi­de det. Ro­bert Skov, der er om­rå­de­chef for Bak­te­ri­o­lo­gisk Over­våg­ning og In­fek­tions­hy­giej­ne på Sta­tens Se­rum In­sti­tut, kal­der ud­vik­lin­gen for et sam­fund­spro­blem, der skal ta­ges al­vor­ligt.

» Jo me­re MRSA, der fi ndes i sam­fun­det, de­sto stør­re pres er der på ho­spi­ta­ler­ne med læn­ge­re­va­ren­de be­hand­ling­sti­der, sti­gen­de om­kost­nin­ger og i sid­ste en­de fl ere døds­fald. Og der­for bør vi be­kym­re os om MRSA CC398 og ta­ge pro­ble­met me­get al­vor­ligt, selv om det ik­ke umid­del­bart er en bak­te­rie, der er far­lig for hel­bre­det for el­lers ra­ske men­ne­sker, « si­ger Ro­bert Skov.

Fo­kus på an­ti­bi­o­ti­ka

Fol­ke­tin­get har for ny­lig ved­ta­get en hand­lings­plan, der over de næ­ste fi re år skal be­græn­se for­bru­get af an­ti­bi­o­ti­ka i svi­ne­brug med 15 pro­cent. År­sa­gen er, at for­bru­get af an­ti­bi­o­ti­ka er en af de væ­sent­li­ge grun­de til, at de re­si­sten­te MRSA­bak­te­ri­er spre­des.

Jan Da­hl, der er chefk on­su­lent i Land­brug & Fø­de­va­rer, som re­præ­sen­te­rer land­mæn­de­ne, er enig i, at der skal fo­kus på pro­ble­met. Han me­ner dog ik­ke, at en yder­li­ge­re be­græns­ning af an­ti­bi­o­ti­ka nød­ven­dig­vis er løs­nin­gen:

» MRSA er et pro­blem, og det skal hånd­te­res, og vi me­ner, at man pri­mært skal sæt­te gang i ini­ti­a­ti­ver til for ek­sem­pel for­bed­ring af hy­giej­nen, der for­hin­drer land­man­den i at spre­de MRSA- smit­ten fra be­sæt­nin­ger­ne og ud i sam­fun­det. På den må­de vil vi kun­ne op­nå den stør­ste eff ekt med de fær­re­ste res­sour­cer. «

TIRS­DAG 19. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.