Su­per­mar­ke­der og pro­du­cent: Vi

BT - - SUNDHED -

MRSA

For den en­kel­te for­bru­ger kan det væ­re svært at und­gå kon­takt med svi­ne- bak­te­ri­er, som For­bru­ger­rå­det Tænk fandt hos bå­de Føtex, Net­to, Fak­ta, Ir­ma og Lidl.

Mads Hvit­ved Grand, der er pres­se­chef i Dansk Su­per­mar­ked, un­der­stre­ger, at su­per­mar­kedskæ­den har skru­et op for in­for­ma­tio­nen om god hy­giej­ne over for kun­der­ne.

» Vi vil helst sæl­ge va­rer uden mod­stands­dyg­ti­ge bak­te­ri­er, her­un­der MRSA. Ud­for­drin­gen er, at det vil væ­re van­ske­ligt at sæl­ge pro­duk­ter uden en vis fo­re­komst. Men vi føl­ger myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger på om­rå­det, og vi har op­da­te­ret vo­res skilt­ning i bu­tik­ker­ne ved­rø­ren­de god køk­ken­hy­giej­ne og ste­ge­tem­pe­ra­tur, « si­ger Mads Hvit­ved Grand til BT.

Han op­ly­ser des­u­den, at Dansk Su­per­mar­ked har kon­tak­tet Fø­de- va­re­sty­rel­sen umid­del­bart eft er, at kæ­den blev in­for­me­ret om For­bru­ger­rå­det Tænks un­der­sø­gel­se.

» Vi fi k at vi­de, at der ik­ke var grund til en yder­li­ge­re ind­sats fra vo­res si­de, end det vi al­le­re­de har gjort, « si­ger Mads Hvit­ved Grand.

Over­hol­der al­le reg­ler

Kva­li­tets­chef Ka­rin Frøidt fra Coop op­ly­ser, at kæ­den har en lø­ben­de di­a­log med slag­te­ri­er og land­mænd om at be­græn­se MRSA- bak­te­ri­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.