I hver 3. pak­ke

GU­I­DE: Så­dan und­går du at bli­ve smit­tet

BT - - SUNDHED -

TIRS­DAG 19. MAJ 2015 Ri­si­ko­en for at bli­ve smit­tet ved hånd­te­ring af svi­ne­kød i køk­ke­net er mini­mal. Al­li­ge­vel er der en ræk­ke for­holds­reg­ler, du bør føl­ge, hvis du vil væ­re sik­ker på at und­gå smit­ten.

STEG DIT KØD MRSA- bak­te­ri­er­ne sid­der på kø­de­ts over­fl ade. Sørg der­for for at ste­ge kø­det godt igen­nem, så du ik­ke får bak­te­ri­en in­den­bords. I det hak­ke­de kød kan bak­te­ri­er­ne sid­de over det he­le, hold der­for en ker­ne­tem­pe­ra­tur på 70- 75 gra­der, når du f. eks. ste­ger fri­ka­del­ler.

DRÆB BAKTUSSERNE Som ved an­dre ty per bak­te­ri­er ved køk­ken­bor­det gæl­der det og­så i for­hold til MRSA om at hol­de skæ­re­bræt­ter med kød og grønt ad­skilt og at va­ske dem grun­digt eft er brug.

FYLD EN ØKO- KURV Selv­om der og­så fi ndes MRSA bak­te­ri­er i øko­lo­gisk svi­ne­kød og fri­lands­svin, så er det sta­dig en god idé at fyl­de din ind­købs­kurv med en øko­lo­gisk gris. Den får nem­lig ik­ke nær så me­get an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling. Det er ved brug af min­dre an­ti­bi­o­ti­ka, at man kan be­græn­se de re­si­sten­te bak­te­ri­er i at spre­de sig. Hvis du vil væ­re helt sik­ker på, at du und­går MRSA, så er den ene­ste mu­lig­hed helt at und­gå at spi­se fersk svi­ne­kød. Fryg­ter du der­ved ik­ke at få nok pro­te­in i din hver­dag, er an­dre go­de kil­der f. eks. kikær­ter, bøn­ner, tun, kyl­ling, val­nød­der el­ler skyr.

Fo­to: Scan­pix

Det er en god idé at hu­ske den ob­liga­to­ri­ske hånd­vask med varmt vand og sæ­be eft er brug af fersk kød. Så­le­des skul­le bå­de du selv og fa­mi­li­en væ­re sik­ret et bak­te­ri­e­frit må­l­tid. Even­tu­el­le rest- bak­te­ri­er kan dræ­bes med hånd­sprit. Tag og­så di­ne fi nger­rin­ge af, når du hånd­te­rer kø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.