For­sø­ger at be­græn­se smit­ten

BT - - SUNDHED -

» Kil­den er ude ved de le­ven­de dyr, ker­hed me­get se­ri­øst og er der­for og der­for har vi en di­a­log med bra­nog­så op­mærk­som­me på MRSA chen om, hvad de kan gø­re for at be­pro­ble­ma­tik­ken. I den for­bin­del­se græn­se smit­ten. Der­u­d­over for­sø­ger er det vig­tigt at si­ge, at vi over­hol­der vi at be­græn­se spred­nin­gen af en al­le gæl­den­de reg­ler på om­rå­det og even­tu­el smit­te un­der op­skæ­ring og sam­ti­dig er i lø­ben­de di­a­log med pak­ning, « si­ger Ka­rin Frøidt. vo­res le­ve­ran­dø­rer om, hvor­le­des

Lidl op­ly­ser per mail til BT, at disMRSA kan be­kæm­pes,’ skri­ver co­unt­kæ­den ’ bak­ker der­for og­så op kom­mu­ni­ka­tions­chef Rik­ke Bra­nom den nye hand­lings­plan for des.bekæm­pel­se af MRSA, som Fol­ke­tinHos pro­du­cen­ten Fri­land er sva­get har ved­ta­get.’ ret det sam­me:

’ I Lidl ta­ger vi for­bru­ger­nes sik- » Vi er selv­føl­ge­lig ær­ger­li­ge over, at det kan ske, men vi har læn­ge vidst, at det er en ud­for­dring. Vi sør­ger for at over­hol­de al­le hy­giej­ni­ske for­skrift er, men det er svært fuld­stæn­digt at fj er­ne fra slag­te­ri­er­ne, da bak­te­ri­en jo op­står tid­li­ge­re i pro­ces­sen ( hos land­man­den, red), « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Ru­ne Pe­der­sen.

hped@ bt. dk og larh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.