SY­GEPLE­JER­SKE DØMT FOR DRAB

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

GIFTMORD

En mand­lig sy­geple­jer­ske fra Fi­lip­pi­ner­ne har dræbt to pa­tien­ter og gjort ska­de på an­dre ved at sprøjte in­sulin i saltvands- po­ser og am­pul­ler på Step­ping Hill Ho­spi­tal i Sto­ck­port ved Man­che­ster i Eng­land. In­te­ta­nen­de sy­geple­jer­sker har der­ef­ter for­gif­tet en ræk­ke pa­tien­ter.

Den 49- åri­ge Vi­ctor­i­no Chua for­gif­te­de saltvands­be­hol­der­ne un­der to vag­ter i ju­ni og juli 2011, som før­te til en se­rie af in­suli­nover­do­ser på pa­tien­ter. Da po­li­ti­et blev til­kaldt, skif­te­de Vi­ctor­i­no Chua tak­tik og be­gynd­te at sa­bo­te­re re­cep­ter og for­dob­le og tredob­le do­sis for fle­re pa­tien­ter, som til sidst før­te til po­li­tiets ar­re­sta­tion af sy­geple­jer­sken i ja­nu­ar 2012. Det skri­ver The Gu­ar­di­an.

Vi­ctor­i­no Chua vi­ste in­gen tegn på an­ger, da ret­ten døm­te ham for mor­det på 44- åri­ge Tra­cy Ar­den og 83- åri- ge Al­fred Wea­ver og for for­sø­get på at gø­re ska­de på 71- åri­ge Ar­nold Lan­ca­ster. Han blev der­u­d­over dømt for for­søg på at gø­re ska­de på an­dre pa­tien­ter.

Dom­men mod den fi­lip­pin­ske sy­geple­jer­ske kom­mer kort ef­ter, at dansk po­li­ti i marts sig­te­de en dansk sy­geple­jer­ske på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus for at ha­ve for­gif­tet tre pa­tien­ter og ha­ve for­søgt at dræ­be en fjer­de pa­tient. Der er end­nu ik­ke fal­det dom i sa­gen fra Ny­kø­bing Fal­ster.

Li­vet vendt på ho­ve­d­et

En af de pa­tien­ter, der over­le­ve­de Vi­ctor­i­no Chu­as in­sul­in­for­gift­ning i Eng­land, Zu­bia As­lam, si­ger om hæn­del­sen:

» Li­vet har ik­ke væ­ret det sam­me, og vil al­drig bli­ve det. Det her har vendt mit og min fa­mi­lies liv på ho­ve­d­et, og jeg står sta­dig med spørgs­må­let – hvor­dan kun­ne det her over­ho­ve­det ske, « si­ger han til The Gu­ar­di­an.

En tals­mand fra Step­ping Hill Ho­spi­tal, Ann Bar­nes, for­kla­rer, at ho­spi­ta­lets me­di­cin­la­ger blev ad­mi­ni­stre­ret som på al­le an­dre ho­spi­ta­ler i lan­det, men at sa­gen har æn­dret på det­te:

» Mens in­tet ho­spi­tals sy­stem el­ler ar­bejds­gang fuld­stæn­dig kan ga­ran­te­re imod en må­l­ret­tet kri­mi­nel, er der nu sat yder­li­ge­re til­tag i værk, som er over nor­mal stan­dard, « si­ger hun til The Gu­ar­di­an.

Stra­fud­må­lin­gen fin­der sted i dag.

Den tid­li­ge­re sy­geple­jer­ske, 49- åri­ge Vi­ctor­i­no Chua, har på to vag­ter for­gif­tet og dræbt fle­re pa­tien­ter.

Fo­to: Gre­a­ter Man­che­ster Police

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.