’ Ri­ta’ uden Ri­ta ’ Ri­ta’s lil­le ef­ter­nø­ler­se­rie er ren bonus. Men den sav­ner lidt pon­dus

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen

ANMELDELSE

’ Hjør­dis’ ( 1: 4) TV2 man­dag kl. 20.00 TV- SE­RIE *** *** ’ Hjør­dis’ kan be­trag­tes som bonusnum­me­ret på en cd. En lil­le ga­ve til tro­fa­ste fans, men ik­ke helt ho­mo­gent nok til at væ­re med på den of­fi­ci­el­le tra­ck­li­ste.

Ef­ter tre suc­ces­ful­de sæ­so­ner med ’ Ri­ta’ er det bå­de over­skud­s­ag­tigt og en god idé at gi­ve os en lil­le spi­noff- se­rie fra det sam­me uni­vers med Ri­tas el­ske­li­ge, evigt nervø­se kol­le­ga. Den tem­pel­rid­der- el­sken­de, el­ver­snak­ken­de rund­kreds­pæ­da­gog har ud­vik­let sig i takt med ’ Ri­ta’, og med den til­ta­gen­de se­ri­ø­se to­ne i ho­ved­se­ri­en kan ’ Hjør­dis’ må­ske fun­ge­re som et lil­le let­be­net frik­var­ter.

For så vidt er der ik­ke ta­le om, at TV2 mal­ker suc­ce­sen, men sna­re­re at de ud­nyt­ter mo­men­tum og prø­ver nye ide­er af. Det er der al mu­lig grund til at glæ­de sig over. Al­li­ge­vel kun­ne man godt ha­ve øn­sket sig, at de hav­de ry­stet po­sen lidt me­re. Nu har vi i ot­te af­snit af ’ Ri­ta’ hørt om ud­for­drin­ger­ne med in­klu­sions­børn, så er der alt­så ik­ke me­get nyt blod i at ta­ge ud­gangs­punkt i en mob­beu­ge. Hel­ler ik­ke selv­om Hjør­dis faldt i gry­den med dril­lepin­de som barn.

Hen­des of­fer­rol­le har vi så ri­ge­ligt få­et be­lyst, og hen­des op­gør med skole­le­der Hel­le blev næ­sten en gen­ta­gel­se af Ri­tas.

Skarp ko­misk ti­m­ing

Skal ’ Hjør­dis’ ha­ve sin selv­stæn­di­ge be­ret­ti­gel­se, skal den ik­ke ba­re væ­re ’ Ri­ta’ uden Ri­ta, men vi­se os nye si­der af sin egen ho­ved­per­son. Og skal den fun­ge­re i de enk­le ram­mer, i af­snit på blot 25 mi­nut­ter, skal den væ­re sjov. Sjove­re end pre­mi­e­re­af­snit­tet vi­ste.

Men det kan da og­så sta­dig nå at kom­me. Li­se Baa­strup er glim­ren­de som Hjør­dis. Hun har skarp ko­misk ti­m­ing og en for­ry­gen­de mi­mik. Og Martin Bryg­mann er selvsagt skøn som læ­rer­væ­rel­sets nye indslag, den ge­brok­ne mu­sik­læ­rer Gert.

De fi­re af­snit er tænkt som en sam­men­hæn­gen­de hi­sto­rie om mob­beu­gens te­a­ter­kon­cert, og med ind­led­nin­gen i af­tes er Hjør­dis og Gert først li­ge be­gyndt at stem­me de­res in­stru­men­ter.

’ Så går vi i gang,’ lød pre­mi­e­rens ud­gangs­replik, og er det et løf­te, de kan hol­de, så skal ’ Hjør­dis’ nok bli­ve et bonusnum­mer, vi kom­mer til at hol­de af.

Li­se Baa­strup er skøn som tro­skyl­di­ge Hjør­dis, der nu har få­et sin egen lil­le bonus­se­rie.

Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.