Kul­tur Bøs­ser­ne elsk

Det dan­ske Me­lo­di Grand Prix- håb An­ti So­ci­al Me­dia kæm­per mod hår­de od­ds i af­ten. Men selv op­le­ver de med­vind i Wi­en

BT - - KULTUR - Laurits Bak Lyk la­ly@ bt. dk

GRAND­PRIX

Det var en flok op­lag­te, un­ge grand­prix- del­ta­ge­re, BT mød­te man­dag, da An­ti So­ci­al Me­dia gav mi­ni- kon­cert på den dan­ske am­bas­sa­de i Wi­en.

I af­ten skal de for­sva­re de rød­hvi­de far­ver i den før­ste se­mi­fi­na­le i Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix.

For­san­ger Phi­lip Thorn­hill, trom­mesla­ger Emil Vis­sing, bas­sist David Vang og gu­i­ta­rist Ni­ko­laj Tøth har væ­ret i den østrig­ske ho­ved­stad den se­ne­ste uge, hvor de har øvet og øvet frem mod da­gens se­mi­fi­na­le.

Det har blandt an­det ka­stet to prø­ve­op­træ­de­ner af sig på den sto­re sce­ne i Wiener Stadt­hal­le, der kan rum­me 16.000 til­sku­e­re. En kæm­pe op­le­vel­se for de fi­re un­ger­s­ven­de, be­ret­ter de.

» Det var det vil­de­ste. Det var nok det, vi glæ­de­de os mest til. Det er svært at fo­re­stil­le sig, hvor­dan det er, men det er SÅ fedt, « si­ger Phi­lip.

I se­mi­fi­na­len skal dan­sker­ne dy­ste mod del­ta­ge­re fra 15 an­dre lan­de om ti ef­ter­trag­te­de plad­ser i fi­na­len på lør­dag, hvor årets helt sto­re vin­der skal fin­des.

Uden­for de gyld­ne plad­ser

Men på trods af An­ti So­ci­al Me­dia- fy­re­nes hø­je hu­mør og gåpå­mod, kan det desvær­re og­så kon­sta­te­res, at de hver­ken er book­ma­ker­nes el­ler me­di­er­nes fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re. Od­dse­ne pla­ce­rer dem om­kring 30. plad­sen, og en uof­fi­ci­el af­stem­ning blandt de ak­kre­di­te­re­de pres­se­folk pla­ce­re­de dem som num­mer 11 i de­res se­mi­fi­na­le og der­med uden for de gyld­ne ti plad­ser.

De fi­re un­ge dan­ske­re la­der sig dog ik­ke gå på af de dy­stre ud­sig­ter.

» Vi op­le­ver det fuld­stæn­dig mod­sat­te fra de me­di­er, vi mø­der, « si­ger trom­mesla­ge­ren Emil.

» Vi snak­ke­de li­ge med BBC, og de var helt vil­de med os, « si­ger Phi­lip. David bry­der ind:

» Og al­le bøs­ser­ne! De el­sker os! «

Ser hvad der sker

» På en el­ler an­den må­de sy­nes jeg, det er fedt for os, at vi er book­ma­ket lavt, for så kan vi kun over­ra­ske po­si­tivt. Tænk på Måns ( Zel­mer­löw, den sven­ske stor­fa­vo­rit, red.), « be­gyn­der Phi­lip.

» Han må ha­ve ner­ver på, « si­ger David. Moldova: Edu­ard Ro­ma­nyu­ta, ’ Want Your Love’ Ar­me­ni­en: Ge­ne­a­lo­gy, ’ Fa­ce The Sha­dow’ Bel­gi­en: Loïc Not­tet, ’ Rhy- thm In­si­de’

Tri­jntje Ooster­hu­is, ’ Walk Along’

Pert­ti Kuri­kan Ni­mipäivät, ’ Ai­na mun pitää’

Hol­land:

Fin­land:

Græken­land:

Maria- Ele­na Ki­ri­akou, ’ One Last Bre­ath’

Eli­na Born & Stig Räs­ta, ’ Good­bye to Yester­day’

Est­land:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.