’’

BT - - KULTUR - Phi­lip David

På en el­ler an­den må­de sy­nes jeg, det er fedt for os, at vi er book­ma­ket lavt, for så kan vi kun over­ra­ske po­si­tivt

» Vi kan ba­re kon­cen­tre­re os om at gø­re det så godt, som vi over­ho­ve­det kan, og ha­ve det sjovt med det og ny­de det. Og så... så ser vi, hvad der sker, « si­ger Emil.

Men vil­le det væ­re okay for jer, hvis I ry­ger ud in­den fi­na­len?

Phi­lip: » Ej, selv­føl­ge­lig vil­le vi væ­re skuf­fe­de. «

» Men vi vil­le ik­ke gå di­rek­te ned og bli­ve ke­de af det og be­gyn­de på an­ti­de­pres­siv me­di­cin. Det vil­le da væ­re ær­ger­ligt at ry­ge ud, for det kun­ne væ­re så fedt at prø­ve at stå på den sce­ne igen, « si­ger Emil.

» Men jeg tror hel­ler ik­ke, der er no­gen, der ik­ke vil væ­re skuf­fet over at ry­ge ud. Man kom­mer her jo for at kom­me i fi­na­len. Det vil vi ger­ne, og det er jo og­så det, vi kæm­per for, « si­ger Phi­lip.

Se­mi­fi­na­len be­gyn­der i af­ten klok­ken 21 og kan ses på DR1. An­ti So­ci­al Me­dia gi­ver den gas på den dan­ske am­bas­sa­de i Wi­en.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.