Der­for rej­ser An­ti So­ci­al Me­dia hjem ons­dag mor­gen Der­for går An­ti So­ci­al Me­dia vi­de­re til fi na­len lør­dag

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Sat på spid­sen har Eu­ro­pa al­le­re­de be­slut­tet sig. 1. se­mi­fi na­le brin­ger os små ti år til­ba­ge i ti­den til den­gang, det ’ nye’ Sy­døst­eu­ro­pa sad på Me­lo­di Grand Prix. Rusland, Est­land, Ge­or­gi­en, Ru­mæ­ni­en og Græken­land døm­mes sik­re fi na­le- del­ta­ge­re af bå­de fans og book­ma­ke­re. Li­ge nu er Dan­ske Spils od­ds på en dan­ske sejr lør­dag 100. Hol­land og Bel­gi­en stem­mer må­ske dansk i aft en. Men IN­GEN af vo­res nor­di­ske ven­ner, der nor­malt gi­ver Dan­mark stem­mer, er med. An­ti So­ci­al Me­dia er et helt nyt, sam­men­bragt band uden no­gen er­fa­ring med at stå på en stor sce­ne. Det mær­kes ude ved tv- skær­me­ne. To­nen på fan­si­tes og i de so­ci­a­le me­di­er har væ­ret en­dog me­get rå og ufor­son­lig over det dan­ske håb blandt de hardco­re fans, der i sti­gen­de grad har vist sig at væ­re trend­sæt­te­re, når Eu­ro­pa stem­mer. Sam­me fans døm­te sven­ske Lordi, dan­ske Em­me­lie og østrig­ske Con­chi­ta Wurst som vin­de­re i hhv. 2012, ’ 13 og ’ 14. Og se hvad der ske­te. ’ The Way You Are’ er en smæk­ker me­lo­di, men den mang­ler det sjove, over­ra­sken­de, ui­mod­ståe­li­ge tvist. Der­for rej­ser An­ti So­ci­al Me­dia hjem ons­dag mor­gen Lars Chief One og Re­mee le­ve­re­de i 2012 me­lo­di­en ’ Should’ve Known Bet­ter’ til den helt ukend­te So­lu­na. Li­ge­som ’ ba­se­ret på tra­di­tio­na­li­stisk pop- sangskriv­ning med mo­der­ne ud­tryk. Eks­per­ter­ne lev­ne­de ik­ke So­lu­na de sto­re chan­cer, men den kom med i fi na­len, hvor den end­te som nr. 23. I år er der man­ge me­lo­di­er i en ka­te­go­ri, som Con­chi­ta Wurst me­get præ­cist be­skri­ver det i et nyt in­ter­view i The In­de­pen­dent: ’ Sto­re, dra­ma­ti­ske san­ge med lat­ter­ligt sto­re or­ke­stra­le sty kker’. Det er de to­ne­an­gi­ven­de kred­se af hardco­re grand­prix- fans, der hy­per de sto­re, gran­dio­se me­lo­di­er i år. Man kan hå­be, at Svet­la­na i Di­mi­tro­v­grad og Jo­hann i Zwol­le, og sav­ner en re­gu­lær gang glad- i- lå­get po­p­sang. Og da al­ter­na­ti­vet i før­ste se­mi­fi na­le er tag­gy fi nsk punk, et bel­gisk Lor­de/ Mø- plagi­at og en næ­sten lyd­løs ’ Ein Bis­schen Fri­e­den’ på un­garsk - ja­men, så er der jo den iø­re­fal­den­de dan­ske Be­at­les/ Oa­sis- hyl­dest. Men den dan­ske chan­ce lig­ger først og frem­mest i, at de lo­ka­le eks­pertjury­er igen år ve­jer tungt højt i stem­me­sam­men­tæl­lin­gen. For­ment­lig 50 pct., selv­om det ik­ke frem­går klart af EBUs reg­ler for 2015. Jury­er­ne stem­mer ’ tra­di­tio­nelt’ mod vest. Med fo­kus på klas­sisk sangskriv­ning, den vo­ka­le præ­sta­tion. Der­for ser man i sti­gen­de grad rig­tig mu­sik som hol­land­ske Com­mon Lin­nets sid­ste år en­de i grand­prixets top 5. Der­for går An­ti So­ci­al Me­dia vi­de­re tirs­dag aft en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.