HAN RYK­KER MED OR­DE­NE

Ya­hya Has­san har på få år slå­et igen­nem – bå­de som dig­ter og som me­get an­det

BT - - NAVNE - Sø­ren Kas­se­be­er soren@ ber­ling­s­ke. dk

20 ÅR I DAG

Lad os ba­re ta­ge mun­den for fuld: Der er en tid før Ya­hya Has­sans de­but og en tid eft er Ya­hya Has­sans de­but. Eft er dén var dansk lit­te­ra­tur ik­ke læn­ge­re helt den sam­me. Det bli­ver den sik­kert hel­ler ik­ke.

Hvad var det da, der ske­te, da Gyl­den­dal 17. ok­to­ber 2013 ud­gav den den­gang kun 18 år gam­le dig­ter og for­fat­ter­sko­le­e­levs digtsam­ling ’ Ya­hya Has­san’? Det var en slags lit­terær eks­plo­sion. Her var der en dig­ter, der for det før­ste var af an­den et­nisk her­komst, som man si­ger. Som for det an­det skrev ud fra de er­fa­rin­ger, han på egen krop hav­de gjort sig un­der en op­vækst i Aar­hus V med kri­mi­na­li­tet, vold og om­sorgs­svigt. Og som for det tred­je skrev med en ele­men­tær kraft og et ele­men­tært ta­lent, der fi k det per­son­li­ge til at ræk­ke langt ud over det per­son­li­ge og bli­ve til, ja, ly­rik. God ly­rik. Stærk ly­rik. Ved­kom­men­de ly­rik.

Og det var så dét, og ale­ne dén de­but tur­de væ­re nok til at sik­re en plads i dansk lit­te­ra­tur­hi­sto­rie til dig­te­ren, der i dag fyl­der 20 år. Men her stop­per hi­sto­ri­en om Ya­hya Has­san selv­føl­ge­lig ik­ke. Han har – for­modent­lig og for­hå­bent­lig – man­ge stær­ke bø­ger i sig end­nu. Og han har der­u­d­over, med og mod sin vil­je, si­den sin de­but væ­ret en mar­kant off ent­lig fi gur, som næp­pe no­gen an­den dansk dig­ter i ny­e­re tid har væ­ret det.

Kæ­re­ste med læ­re­rin­den

Der var hi­sto­ri­en om Louise Øster­gaard, Ya­hya Has­sans tid­li­ge­re læ­re­rin­de og om­sorgs­per­son, der skrev en nøg­lero­man om hans og hen­des for­hold, ’ Ord’, og som eft er­føl­gen­de blev idømt be­tin­get fængsel og sam­fund­stje­ne­ste for at ha­ve ud­nyt­tet sin po­si­tion. Der er de død­strus­ler, der ulyk­ke­lig­vis er ble­vet frem­sat mod dig­te­ren, der kon­kret måt­te li­de den tort at bli­ve over­fal­det på Ho­ved­ba­ne­går­den i novem­ber 2013. Der var den be­tin­ge­de fæn­gels­dom, som Ya­hya Has­san selv fi k i en volds­sag ved by­ret­ten i Aar­hus i marts i år, og som han an­ke­de. Der var hyste­ri­et om­kring hans op­læs­ning af dig­te på H. C. Andersen Sko­len i Volls­mo­se. Og så vi­de­re.

At Ya­hya Has­san nu og­så op­stil­ler som fol­ke­tings­kan­di­dat for det nystif­te­de Na­tio­nal­par­ti­et, er og­så en del af hi­sto­ri­en om den sta­dig me­get un­ge dig­ter, og at døm­me eft er, hvor­dan han hidtil har ge­bær­det sig i den rol­le, så bli­ver det i hvert fald ik­ke ke­de­ligt, hvis han kom­mer ind. Ya­hya Has­san i rol­len som po­li­ti­ker frem­står sta­dig og­så og i dén grad som dig­te­ren Ya­hya Has­san: Som en be­ga­vet re­to­ri­ker, der, hvad man så el­lers måt­te me­ne om hans me­nin­ger, ik­ke lig­ner no­get an­det i dansk po­li­tik.

Dig­ter med stort D

Men først og sidst er han jo dig­ter med stort D, el­ler det må man da hå­be. Dansk lit­te­ra­tur har brug for stær­ke stem­mer, og­så for dem, der kan ta­le om det, som an­dre ik­ke på sam­me bag­grund kan ta­le om. Så­dan som Ya­hya Has­san kan det. Hvor­vidt det så vit­ter­lig og­så bli­ver dig­te­ren, der kom­mer til at do­mi­ne­re i frem­ti­den, el­ler om det bli­ver po­li­ti­ke­ren el­ler en helt tred­je Ya­hya Has­san, ja, det har vi end­nu til go­de at se.

Uan­set hvad: Uden Ya­hya Has­san vil­le dansk lit­te­ra­tur al­le­re­de nu væ­re en hel del fat­ti­ge­re. Og en del min­dre ved­kom­men­de.

Ya­hya Has­san har nå­et me­get i sit kor­te

liv. Li­ge nu står han mu­lig­vis over for en kar­ri­e­re som po­li­ti­ker for Na­tio­nal

par­ti­et. Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.