Klo­ner­nes an­greb******

BT - - TV - SCI­EN­CE FI­CTION

Ge­or­ge Lucas har skre­vet ma­nuskript og in­stru­e­ret den an­den epi­so­de af hi­sto­ri­en om Star Wars. Fil­men ud­spil­ler sig ca. 10 år eft er ” Star Wars Epi­so­de 1: Den usyn­li­ge fj en­de”, der er den før­ste epi­so­de i Star Wars- sa­ga­gen, men den fj er­de fi lm i se­ri­en, og Ana- kin skywal­ker er nu i slut­nin­gen af si­ne te­e­na­ge­år. 10 år eft er in­va­sio­nen af Na­boo står ga­lak­sen på græn­sen til en bor­ger­krig. Un­der le­del­se af en fra­fal­den Je­di ved navn Grev Doo­ku tru­er tu­sin­der af sol­sy­ste­mer nu med at bry­de fri af Den Ga­lak­ti­ske Re­pu­blik. Da se­na­tor Pad­mé Ami­da­la, den for­hen­væ­ren­de dron­ning af Na­boo, bli­ver ud­sat for et mord­for­søg, får den 20- åri­ge je­di- lær­ling Anakin Skywal­ker til op­ga­ve at be­skyt­te hen­de. Un­der mis­sio­nen bli­ver Anakin fo­rel­sket i Pad­mé, men han op­da­ger og­så en mør­ke­re si­de af sig selv. Jag­ten fø­rer dem til Geo­no­sis, hvor et stør­re slag ud­vik­ler sig mel­lem ro­bot­ter og je­di­er. Det­te slag ud­lø­ser fl ere slag rundt om­kring i

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ga­lak­sen mel­lem ro­bot­ter­ne og re­pu­blik­kens nye hær af klon­trop­per. ( Ka­nal 5)

Ewan McGre­gor i rol­len som Obi- Wan Keno­bi, der læ­rer Anakin Skywal­ker op som en dyg­tig Je­di, og sam­men får de til op­ga­ve at be­skyt­te dron­ning Pad­mé, hvis liv tru­es af en frak­tion af po­li­ti­ske se­pe­ra­ti­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.