ALT FOR FLINK OVER­FOR SAU­DI- ARA­BI­EN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 35 år si­den 1980

LØVEN 22.07 - 22.08 Hvis det ik­ke går, som du ger­ne vil ha­ve det i dit ro­man­ti­ske liv, så er det en rig­tig god idé, at du selv be­gyn­der at gø­re no­get ved det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Lad ik­ke dit spænd­te for­hold til mænd, che­fer el­ler an­dre au­to­ri­te­ter væ­re år­sag til en ir­ri­ta­tion. Nej, gør hvad du fø­ler, der skal gø­res. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvor me­get tid og ener­gi du bru­ger på at til­pas­se dig di­ne om­gi­vel­sers øn­sker og be­hov, så vil du ik­ke fø­le dig helt til­freds. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Hvis du ta­ger imod de spæn­den­de ud­for­drin­ger, som rent fak­tisk lig­ger li­ge for­an dig, så kan du vok­se bå­de øko­no­misk og per­son­ligt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en ri­me­lig stil­le og ro­lig dag, må­ske end­da lidt for stil­le eft er din me­ning. Du har lyst til æn­dre nog­le af di­ne fa­ste va­ner. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Den stær­ke og op­byg­gen­de Plu­to er i dit tegn. Det gi­ver dig en umå­de­lig sty rke til at gen­nem­fø­re en­hver svær op­ga­ve. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Jo me­re du får sagt fra og i det he­le ta­get får sagt det, som lig­ger dig på hjer­te, jo bed­re vil du op­le­ve, at di­ne om­gi­vel­ser for­står dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er vig­tigt, at du ik­ke ba­re la­der di­ne go­de ide­er for­bli­ve ide­er men for­mår at skri­ve dem ned, el­ler får dem ført ud i li­vet. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

50). ( Svær 34). ( Mid­del 87). ( Nem

- Ener­gi­mi­ni­ster Poul Ni­el­son in­drøm­mer over­for Fol­ke­tin­get at ha­ve for­ti­et to klau­su­ler i en olie­kon­trakt med Sau­di- Ara­bi­en, nem­lig at oli­en skal frag­tes på sau­di­ske ski­be, og at Dan­mark ik­ke må brin­ge Sau­di- Ara­bi­en i miskre­dit. Poul Ni­el­son røg i pres­sens vri­de­ma­ski­ne, da den hem­me­li­ge af­ta­le blev op­da­get. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.