PER­SO­NA NO

Ni­ck­las Bendt­ner kan – iføl­ge en ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske sport­sjour­na­li­ster – få svært ved en fi nde en ar­bejds­gi­ver i en af de sto­re liga­er. Langt fra al­le græn­se­bom­me står vidt åb­ne for den dan­ske an­gri­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BRÆND­TE BRO­ER Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Spå­kug­len gi­ver et slø­ret svar, når man spør­ger den om Ni­ck­las Bendt­ners frem­tid. En ting står no­gen­lun­de klart; den dan­ske ’ en­fant ter­rib­le’ er næp­pe sta­dig Wol­fsburg- spil­ler eft er som­mer­fe

ri­en.

En util­stræk­ke­lig træ­nings­ind­sats har gjort ham upo­pu­lær hos ch­eftræ­ner Die­ter Heck­ing - og søn­dag skub­be­de Bendt­ner - iføl­ge BTs ty­ske pres­sekil­der

- sig selv det sid­ste styk­ke ud over af­grun­den, da han som ene­ste Wol­fsburg- spil­ler meld­te afb ud til et fa­nar­ran­ge­ment på grund af ho­ved­pi­ne.

Ni­ck­las Bendt­ner har si­den gen­nem­brud­det i Ar­se­nal for en hånd­fuld år si­den vakt stor op­sigt rundt om­kring i Eu­ro­pa. Dels på grund af hans præ­sta­tio­ner på grønsvæ­ren - men pri­mært er det den lan­ge ræk­ke af skandaler, der har truk­ket over­skrift er i de eu­ro­pæ­i­ske avi­ser.

Spørgs­må­let er, om Bendt­ners ryg­te kom­mer ham i for­kø­bet ude i de sto­re eu­ro­pæ­i­ske liga­er, og om det kan be­ty­de, at han mø­der luk­ke­de dø­re, når han skal jag­te en ny ar­bejds­gi­ver.

BT har gre­bet knog­len og rin­get rundt til kol­le­ga­er i Eu­ro­pa for at hø­re, hvad de tæn­ker om Bendt­ners frem­tid.

TIRS­DAG 19. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.