OP­RUST­NING

Trans­fer- kaplø­bet er i fuld sving. Her vil FCM og FCK for­stær­ke sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­STÆRK­NIN­GER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Mester­ska­bet er sendt til Her­ning, men op­rust­nin­gen frem mod næ­ste sæ­son er i fuld sving.

Og her ty­der det og­så på, at det bli­ver et an­lig­gen­de mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn, og i beg­ge klub­ber er der travlhed frem mod at få en slag­kraft ig trup på plads før som­mer­fe­ri­en. FCK har al­le­re­de præ­sen­te­ret to nye an­sig­ter, og FC Midtjyl­land mel­des og­så tæt på off ent­lig­gø­rel­se af til­gan­ge.

Men det stop­per ik­ke her, og BT gi­ver dig her over­blik­ket over, hvor de to mester­skabs­ri­va­ler for­stær­kes:

MIDT­BA­NE

Sta­tus: Det er på kan­ter­ne, der skal ske no­get. Pio­ne Si­sto ven­tes solgt for et vold­somt mil­li­onbe­løb, og Syl­ve­ster Ig­bo­un var tæt på at for­la­de Her­ning i ja­nu­ar må­neds trans­fer­vin­due. Her sag­de FCM- le­del­sen nej til et til­bud fra Ki­na. Prog­no­se: Syl­ve­ster Ig­bo­un og Pio­ne Si­sto sæl­ges, og to nye kan­ter hen­tes ind. Som BT kun­ne for­tæl­le, hand­ler FCM i Au­stria Wi­en og lan­der den østrig­ske lands­holds­spil­ler Da­ni­el Roy­er.

AN­GREB

Sta­tus: FCM har stor al­si­dig­hed her med tre kom­pe­ten­te folk i Marco Ureña, Martin Pu­sic ( bil­le­det) og Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen. Det gi­ver ch­eftræ­ner Glen Rid­ders­holm et stort of­fen­sivt rå­de­rum. Prog­no­se: Der skal kom­me et over­ra­sken­de bud på Pu­sic el­ler Ureña, før FCM hand­ler til for­re­ste kæ­de.

FCKs Da­ni­el Amar­tey ( tv.) og FCMs Pio­ne Si­sto er de to klub­bers stør­ste salgs­va­rer, så­fremt der skal la­ves pen­ge i som­me­rens trans­fer­vin­due. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

An­dreas Cornelius’ lan­ge ska­des­pau­se er en al­vor­lig streg i reg­nin­gen for FCKs lang­tids­pla­ner. Uden den fy­sisk stær­ke an­gri­ber af­hæn­ger of­fen­si­ven 90 pro­cent på Ni­co­lai Jør­gen­sen. Le­jes­ven­den Björn Si­gurd­ar­son har en købs- op­tion, men FCK vil for­ment­lig la­de ham re­tur­ne­re til Wol­ver­hamp­ton og sat­se på at islæn­din­gen fal­der i pris. Det er ik­ke sik­kert, at det bli­ver til et gen­syn med ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.