FC Kø­ben­havn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­SVAR

Sta­tus: Sta­tus: Ke­vin Fo­leys kon­trakt ud­lø­ber, og Kris Stads­gaards kon­trakt lø­ber sta­dig, men stop­pe­ren lig­ner en fær­dig mand i FCK- re­gi. Des­u­den er der spørgs­måls­tegn ved Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen. Stop­pe­ren kom til­ba­ge til FCK sid­ste som­mer fra PSV, og skal kø­ben­hav­ner­ne la­ve et pænt be­løb på ham, skal det væ­re den kom­men­de som­mer. Det vil

væ­re over­ra­sken­de for man­ge, men kan ske af øko­no­mi­ske hen­syn. Prog­no­se: Op­lagt med end­nu et lån af en al­si­dig for­svars­spil­ler og køb af en stop­per, hvis der kom­mer et bud på ’ Zanka’, el­ler hvis Sol­bak­ken slet og ret vur­de­rer, at der er be­hov for fi­re stær­ke stop­pe­re i trup­pen. MIDT­BA­NE Sta­tus: FC Kø­ben­havn mang­ler må­l­far­li­ge og chan­ce- ska­ben­de midt­ba­ne­spil­le­re, og nye kant­spil­le­re har høj pri­o­ri­tet. Rurik Gisla­son ( bil­le­det), der er ar­bejd­s­om, men for sjæl­dent er in­vol­ve­ret i mål, ven­tes at skif­te. Der er spørgs­måls­tegn ved ve­te­ra­nen Chri­sti­an Poul­sen, hvis kon­trakt ud­lø­ber, og med sta­tus som gha­ne­sisk lands­holds­spil­ler kan der i el­lev­te ti­me i trans­fer­vin­du­et kom­me et stort bud fra en Pre­mi­er Le­ague- klub på im­po­ne­ren­de Da­ni­el Amar­tey. Prog­no­se: Kasper Kusk er hen­tet ind, og yder­li­ge­re en kant­spil­le­re i stør­rel­ses­ord­nen ame­ri­kan­ske Alejan­dro Bedoya øn­skes. Prog­no­se: Før­ste­pri­o­ri­te­ten er en boks­an­gri­ber med fy­sik. For­ment­lig le­je for sæ­so­nen og med et ni­veau, hvor Stå­le Sol­bak­ken kan væ­re tryg ved, at der bli­ver

le­ve­ret de nød­ven­di­ge mål. Drøm­mes­ce­na­ri­et er til­gang af Ni­ck­las Bendt­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.