SPAS­MA­GE­REN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GULDFUGL Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

Pio­ne Si­sto af­gjor­de søn­dag det dan­ske mester­skab, da FC Midtjyl­lands guldfugl smukt send­te bol­den i FCKs lø­ve­bur og så godt som hen­te­de klub­bens før­ste guld­me­dal­je hjem til Her­ning. Erik Svi­at­chen­ko var den før­ste til at løft e Superligaens bed­ste spil­ler 2014 og få ki­lo­me­ter væk i en vil­la i Tjør­ring, sad en mand med tå­rer i øj­ne­ne, der hav­de be­gyndt det he­le for den 20- åri­ge mør­ke midtjy­de med syds­u­dan­ske rød­der og tand­past­as­mil.

» Da han kom til klub­ben som sy­vårig, var han al­le­re­de van­vit­tig. Man tro­e­de, det var løgn, at en sy­vårig kun­ne drib­le som en vok­sen mand. Ham der skal vi pas­se på. Det er en guld­klump, tænk­te vi. «

En lil­le tynd sy­vårig Pio­ne Si­sto var net­op an­kom­met til en in­den­dørs træ­ning i den lo­ka­le hal ved klub­ben Tjør­ring IF ved Her­ning og hav­de spurgt, om han måt­te spil­le fod­bold. Klub­bens træ­ner, Kent Kal­høj, der se­ne­re skul­le vi­se sig at bli­ve som en an­den far for Pio­ne, sag­de ja, og det skul­le bli­ve be­gyn­del­sen på no­get helt spe­ci­elt.

Er du til­freds nu?

» Der var en mas­se ja­lou­si blandt for­æl­dre­ne. Jeg lod ham ba­re drib­le rundt og spil­le og gav ham frie tøj­ler. Det var der man­ge for­æl­dre, der ik­ke kun­ne tå­le. Men det var for at ud­vik­le ham. Han spil­le­de med dem, der var et til to år æl­dre. Han skul­le ha­ve ud­for­drin­ger he­le ti­den, el­lers ke­de­de han sig. Han var ek­strem. Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de, « si­ger Kent Kal­høj, der al­drig glem­mer en be­stemt epi­so­de.

» Han har al­tid væ­ret træ­nings­narko­man. Jeg ar­bej­de­de ne­de i hal­len ved si­den af træ­nerjob­bet og skul­le nog­le gan­ge luk­ke om aft enen. Så kun­ne jeg se, at der var lys på ba­nen, og jeg tænk­te: Hvad fan­den er det, har jeg glemt at sluk­ke? Så var det ham, der rend­te og træ­ne­de, « si­ger han og gri­ner.

» Han gik ik­ke så me­get op i at vin­de, han el­ske­de ba­re at spil­le. Jeg blev nog­le gan­ge nødt til at si­ge, at vi alt­så og­så skul­le vin­de. Jeg hav­de en po­kal­kamp, hvor jeg sag­de, at jeg er ik­ke til­freds med dig. Så score­de han seks mål og as­si­ster, og så kom han hen og sag­de, er du til­freds nu? Ja, det er su­per, sag­de jeg så, « si­ger han og gri­ner vi­de­re.

Men Kent Kal­høj kun­ne ik­ke hol­de Pio­ne Si­sto i Tjør­ring for evigt. Guld­fug­len vil­le fl yve til var­me­re luft - lag. Eft er en lang snak med fa­mi­li­en Si­sto be­slut­te­de de, at det var på ti­de. Nu skul­le Pio­ne prø­ve sig af med de sto­re ul­ve.

’ Blood Di­a­mond’

FC Midtjyl­land- spil­ler­ne er på ryste- sam­men- tur i ja­nu­ar- pau­sen og skal be­sø­ge klub­bens nye ejer, Mat­t­hew Ben­hams virk­som­hed, Smar­tod­ds. Der­u­d­over skal ul­ve­ne ny­de Ben­hams an­det hold, Brent­ford ’ The Be­es’, og for­kæ­les med en Ar­se­nal­kamp på Emira­tes.

TIRS­DAG 19. MAJ 2015

Det er ik­ke svært at se be­tyd­nin­gen af Pio­ne Si­stos scor­ing mod FC Kø­ben­havn søn­dag. Fo­to: Claus Fi­sker

Ju­bel i FC Midtjyl­lands om­klæd­nings­rum ef­ter end­nu en sejr i Su­per­liga­en. Fo­to: In­s­ta­gram

Pio­ne Si­sto jub­ler ef­ter sin scor­ing til 2- 0 i kam­pen mod FC Kø­ben­havn søn­dag. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.