’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kent Kal­høj

Han har sto­re am­bi­tio­ner. Da vi snak­ke­de kon­trakt med FCM, da han var 13 år, spurg­te de ham, hvad han vil­le, og der sag­de han Bar­ce­lo­na

Spil­ler­ne sid­der og ny­der lidt god mad på en af Lon­dons dy­re­re re­stau­ran­ter, hvor Dji­mon Ho­unsou fra fi lmen Blood Di­a­mond går for­bi. Med det sam­me går Pio­ne Si­sto og Fran­cis Di­ck­oh i gang med at imi­te­re sku­e­spil­le­rens se­ri­ø­se an­sigt, og imi­ta­tio­nen eft er­la­der dren­ge­ne fær­di­ge af grin.

» Pio­ne, Fran­cis ( Di­ck­oh red.) og Rilwan ( Has­san red.) har go­de jo­kes, der kan man godt ba­re sid­de og lyt­te og gri­ne. Han er al­tid i godt hu­mør og er me­get po­si­tiv i sin til­gan­ge til tin­ge­ne. Det smit­ter af på os al­le. Ham og Rilwan Has­san er spas­ma­ger­ne, der godt kan li­de at ha­ve det sjovt, og det er vig­tigt at ha­ve dem i trup­pen, « for­tæl­ler Erik Svi­at­chen­ko, hvil­ket Fran­cis Di­ck­oh bak­ker op om.

» Han ny­der hvert se­kund. Han er en sjov ty­pe. Rig­tig skæg at væ­re sam­men med. Han er al­tid med på den vær­ste og klar på jo­kes. Han skal al­tid væ­re med der, hvor det sker. En me­get sjov og be­ha­ge­lig ty­pe at væ­re sam­men med, « si­ger han.

» Men han fyl­der og­så me­get. Fy­sisk. Han lig­ger al­tid og la­ver stræ­kø­vel­ser midt i om­klæd­nings­rum­met med al­le mu­li­ge ap­pa­ra­ter, mens han sta­dig la­ver jo­kes. Der kan man godt mær­ke, at han sta­dig er 20 år, « si­ger Fran­cis Di­ck­oh.

På ski med Glen

Pio­ne Si­sto for­tal­te i et stort in­ter­view med BT i ja­nu­ar, at han al­drig hav­de druk­ket sig fuld, men og­så her er der sket en ud­vik­ling, hvis man spør­ger Fran­cis Di­ck­oh.

» Uden at rø­be for me­get, så var vi i London i ja­nu­ar. Så skul­le han ha­ve væ­ret den ene­ste, der ik­ke drak på den tur, « si­ger han og gri­ner.

Når FC Midtjyl­land er på træ­nings­tu­re, bor Pio­ne Si­sto sam­men med Fre­de­rik Møller. Mod­sat hvad man skul­le tro om en ba­chel­or­hy­bel, for­tæl­ler den 21- årig aka­de­mi- spil­ler om et fuld- stæn­dig ord­net og rent væ­rel­se med træ­nings­drag­ter i snor­li­ge ræk­ker. Men selv om Pio­ne vir­ker per­fekt på ba­nen og på væ­rel­set, kan søn­nen af for­æl­dre­ne fra Ugan­da kom­me på gla­tis.

» Vi var i Nor­ge på lan­grends­tur sam­men med BS ( B. S. Chri­sti­an­sen, red.). Her var han Glens ( Rid­ders­holms red.) ’ wing man’ på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.