FRA TJØR­RING

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TTIIRRSSDDAAGG 1 19.9 M. MA­JA 2J0 210515 ski­e­ne. Der hav­de Glen slå­et en krog i ham, og så trak Pio­ne ham. Men han var ik­ke no­gen ørn til det. De fi k læ­net sig lidt op ad hin­an­den, « si­ger Fre­de­rik Møller med en grin.

Det lækre Ni­ke- sæt

Selv om hold­kam­me­ra­ter­ne be­skri­ver Pio­ne som en spil­ler, der glæ­de­ligt ka­ster sig ud i nye ud­for­drin­ger, er han ty­pen, der tri­ves i van­te om­gi­vel­ser.

» Hvis Pio­ne skul­le hav­de tre ting med på en øde ø, så skul­le det væ­re hans Ni­ke træ­ning­s­tøj. Ger­ne så det pas­ser sæt­vis. Det lækre sæt . Han kom­mer i det tøj, der er be­kvemt, og det er oft e hans fl ot­te Ni­ke- sæt. Han kan da godt ifø­re sig en blå Ralph Lau­ren- skjor­te, men det er ik­ke så tit, så kan man godt li­ge stop­pe op og si­ge, det ser sgu da me­get godt ud, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko, der er kendt som FC Midtjyl­lands mo­dei­kon.

» Han har jo få­et en gar­dero­be nu, eft er han er fl yt­tet i lej­lig­hed, så det er me­get rart. Vi var på hold sam­men i Portu­gal til en quiz- aft en, hvor vi vandt et ga­ve­kort til en tøj­bu­tik i Her­ning. Der fi ske­de han en trø­je, så han ik­ke skul­le hø­re på, at han al­tid kom i træ­ning­s­tøj, « si­ger Fran­cis Di­ck­oh med et grin.

Tå­re­væ­det co­me­ba­ck

Til­ba­ge i Tjør­ring sid­der Pio­ne Si­stos men­tor gen­nem de sid­ste 14 år, Kent Kal­høj, med tå­rer i øj­ne­ne. Pio­ne har eft er et halvt års ska­des­pau­se gjort co­me­ba­ck for ul­ve­ne og score­de det af­gø­ren­de mål mod FCK.

» Det er stort. Jeg må in­drøm­me, at da han score­de sit mål, kom der et par tå­rer på kin­den. Det har væ­ret som min an­den søn, og jeg har al­tid skul­le pas­se på ham. FCM var jo ret tid­ligt ude og vil­le ha­ve ham, men jeg sag­de, at han var ik­ke klar, « si­ger han og er sik­ker på, at Pio­ne Si­sto når langt.

» Jeg er al­tid ban­ge for, at han ska­der si­ne tyn­de ben. Men han har sto­re am­bi­tio­ner. Da vi snak­ke­de kon­trakt med FCM, da han var 13 år, spurg­te de ham, hvad han vil­le, og der sag­de han Bar­ce­lo­na. «

Pio­ne Si­sto er i sø­ge­ly­set i fle­re uden­land­ske klub­ber og ven­tes at ind­brin­ge FCM et stort mil­li­onbe­løb, når han bli­ver solgt. Fo­to: Bo Am­strup

Pio­ne Si­sto ta­ger sig tid til at hil­se på nog­le un­ge spil­le­re fra ung­dom­s­klub­ben, Tjør­ring IF. Fo­to: In­s­ta­gram

Si­sto med den Mer­ce­des- Benz E Ca­bri­o­let, han fik til låns ef­ter kårin­gen som ’ Årets Su­per­ligapro­fil’ i 2014. Fo­to: In­s­ta­gram

En glad Si­sto fejrer sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne 2- 1- sej­ren over FCK i Par­ken 15. au­gust 2014. Fo­to: In­s­ta­gram

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.