Søn­derjy­ske un­der pres

BT - - SUPERLIGA - Ma­rin Sken­der Sø­ren Mus­smann Karl- Jo­han Jo­hns­son Erik Marxen Ni­els Lod­berg Pi­er­re Kan­strup Ale­xan­der Fischer Jep­pe Tver­skov Mads Fen­ger Jo­hn­ny Thomsen Da­ni­el Jensen Jo­han Absa­lon­sen Bjørn Paul­sen Ada­ma Gu­ira Silas Son­ga­ni El­mar Bjar­na­son Jo­el

OP­STIL­LING: 4- 1- 4- 1

SNIT: 4,8

UD­SKIFT­NIN­GER: Mor­ten Beck ( 4) for Silas Son­ga­ni ( 65.), An­dreas Og­ge­sen ( 4) for Ni­els Lod­berg ( 69.), Bal­dur Si­gurds­son for Jo­han Absa­lon­sen ( 86.) AD­VARS­LER: Jo­han Absa­lon­sen ( 22.), Silas Son­ga­ni ( 29.)

OP­STIL­LING: 4- 4- 2

SNIT: 4,9

UD­SKIFT­NIN­GER: Ed­gar Ba­bay­an for Vik­tor Lund­berg ( 76.), Jonas Borring for Jo­el Al­lans­son ( 82.), Mikkel Kal­le­søe for Jonas Kam­per ( 83.) AD­VARS­LER: Ale­xan­der Fischer ( 90.)

Søn­derjy­ske står i de næ­ste to run­der over for to skæb­ne­kam­pe, der kan brin­ge klub­ben helt ned i nedryk­nings­sø­let. Men klub­ben me­ner selv, de har det, der skal til for at kla­re si­tu­a­tio­nen.

Det uaf­gjor­te re­sul­tat i Ha­der­s­lev i aft es kun­ne hver­ken Ran­ders el­ler Søn­derjy­ske bru­ge til det helt sto­re. Men i Sla­gel­se gik Mi­cha­el Han­sen og FC Vestsjæl­land- mand­ska­bet højst sand­syn­ligt rundt og glæ­de­de sig over, at søn­derjy­der­ne sta­dig er til at nå for de nedryk­nings­tru­e­de po­kal­ta­be­re.

Søn­derjy­ske mø­der i næ­ste run­de Es­b­jerg og net­op FC Vestsjæl­land. Ne­der­lag i de op­gør kan få sto­re kon­se­kven­ser for Ha­der­s­lev- mand- ska­bets Su­per­liga- frem­tid.

Men selv­om det kan bli­ve en hård om­gang, skal man ik­ke kim­se ad Søn­derjy­ske. Klub­ben har over­le­vet på trods i de se­ne­ste seks sæ­so­ner, selv­om klub­ben hver gang bli­ver dømt ude af eks­per­ter, fans og kon­kur­ren­ter. Og over­le­vel­se er be­stemt og­så no­get, de stæ­di­ge søn­derjy­der har i sin­de at op­nå end­nu en gang.

» Må­den, vi spil­ler, er be­stemt ik­ke køn. Det er med fi ght og med vil­je. Den indstil­ling er vej­en frem her til sidst. Jeg tror ik­ke på, det er det bed­ste fod­bold­hold, der over­le­ver. Det er dem, der og­så vi­ser lidt nos­ser, « lød det bram­frit fra Søn­derjy­skes an­fø­rer, Ni­els Lod­berg til TV3 Sport 1.

Søn­derjy­ske har væ­ret en fast be­stand­del af Su­per­liga­en si­den 2008. Bed­ste pla­ce­ring er en 6. plads, der blev op­nå­et til­ba­ge i 2012.

HVOR BLI­VER DET SØN­DERJY­SKE AF, VI KEN­DER?

Mar­vin Pourie har grund til at ærg­re sig. Han score­de, men hav­de og­så chan­cen for at af­gø­re kam­pen. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.