DET LET­TE­DE

Es­b­jerg- sej­ren ta­ger de vær­ste tryk og gi­ver håb om at kun­ne bud­get­te­re med Su­per­liga­mil­li­o­ner næ­ste sæ­son

BT - - SUPERLIGA - FOR­LØS­NING Af Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

TTIIRRSSDDAAGG 1 19.9 M. MA­JA 2J0 210515

For syv run­der si­den hav­de Es­b­jerg et hul til FC Vestsjæl­land og nedryk­nings­stre­gen på 11 po­int, men det for­spring er stil­le og ro­ligt skrum­pet i takt med, at sjæl­læn­der­ne har kylet po­int på kon­to­en ud for hol­dets navn i ta­bel­len, mens Es­b­jerg er gå­et an­der­le­des i stå.

I den sport­s­li­ge le­del­se har der næp­pe væ­ret ret man­ge neg­le til­ba­ge at bi­de for ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Poul­sen.

» Det har væ­ret rig­tig tr­æls. Vi har væ­ret ek­stremt pres­se­de, og det er vi sta­dig, selv­om det selv­føl­ge­lig hjæl­per os ge­val­digt at vin­de over FC Nord­s­jæl­land i dag ( i går, red.), « si­ger han.

Sø­ren Poul­sen har de se­ne­ste år kun­net glæ­de sig over at se bank­be­hold­nin­gen vok­se i Es­b­jerg. Go­de ind­tæg­ter er strøm­met ind fra Eu­ro­pa Lea- gue, og i vin­ter­pau­sen solg­te ve­stjy­der­ne pro­fi ler­ne Jakob An­ker­sen, Ed­di Go­mes og Martin Pu­sic for an­se­e­li­ge mil­li­onbe­løb.

Ik­ke de­sto min­dre vil en nedryk­ning ha­ve enor­me kon­se­kven­ser, som det al­tid er, når klub­ber må si­ge far­vel til lu­kra­ti­ve TV- aft aler, sponsor­ind­tæg­ter og hvad, der el­lers skrum­per i øko­no­misk øje­med ved en de­gra­de­ring

ER FCN SÆ­SO­NENS FI­NE­STE EK­SEM­PEL PÅ ET MID­TER­HOLD I ÅRETS LIGA?

Ja,

til 1. di­vi­sion. Sø­ren Poul­sen an­slår, at Es­b­jerg vil ta­be 15- 20 mil­li­o­ner kro­ner ved en nedryk­ning, og sport­s­chef Ni­els Erik Søn­der­gaard an­er­ken­der den enor­me be­tyd­ning, det har for Es­b­jerg at spil­le i Su­per­liga­en.

Så det ik­ke kom­me

» Vi hav­de må­ske ik­ke set det kom­me tid­li­ge­re på sæ­so­nen, at vi vil­le væ­re her nu, men

helt uden tvivl. Der var godt nok lidt top­hold over det i be­gyn­del­sen, og der var en run­de el­ler to her i for­å­ret, hvor man fl ir­te­de med tred­je­plad­sen, men el­lers har FCN væ­ret bil­le­det på hol­det, der al­drig har væ­ret tæt på hver­ken top el­ler bund. Når man sid­der og ser så­dan en kamp som den i aft es, skal man kni­be sig i ar­men for at hu­ske, at der blev spil­let Cham­pions Le­ague- fod­bold i FCN for få sæ­so­ner si­den. Det fø­les læn­ge­re væk. Men respekt for, at Ola­fur Kri­stjans­son i sin før­ste sæ­son som FCN- træ­ner al­drig kom i nedryk­nings­fa­re med et på pa­pi­ret jævnt hold og i en klub, hvor man bli­ver ved med at sæl­ge de stør­ste pro­fi ler. jeg sy­nes, hol­det og Ni­els Fre­de­rik­sen i den grad vi­ser, at de vil kæm­pe for det. Og det er godt, for det er næ­sten alt­af­gø­ren­de for os, at vi bli­ver i Su­per­liga­en, « si­ger Ni­els Erik Søn­der­gaard.

Med fi re kam­pe til­ba­ge kan Ni­els Erik Søn­der­gaard, Sø­ren Poul­sen og ch­eft ræ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen hel­dig­vis glæ­de sig over at ha­ve seks po­int til FC Vestsjæl­land un­der stre­gen. I re­a­li­te­ten er det syv po­int, for ve­stjy­der­nes målsco­re er 24 mål bed­re end sjæl­læn­der­nes, men Ni­els Fre­de­rik­sen vil end­nu ik­ke ta­le om en red­ning.

» Vi har få­et la­vet os et rig­tig godt ud­gangs­punkt, og det er en for­løs­ning, at vi for før­ste gang i sæ­so­nen vin­der to kam­pe i træk. Det bi­dra­ger til no­get ener­gi og tro på tin­ge­ne. Men jeg er helt over­be­vist om, at vo­res po­int- an­tal end­nu ik­ke er nok til at fø­le os sik­ker på no­get som helst. Vi kan ik­ke for­ven­te, at an­dre ta­ger pu­sten ud af FC Vestsjæl­land, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Es­b­jerg mø­der i næ­ste run­de Søn­derjy­ske, og i næst­sid­ste kamp FC Vestsjæl­land.

Es­b­jergs Emil Lyng har bragt ve­stjy­der­ne på 1- 0 i Farum Park, hvor Es­b­jerg fB med sej­ren over FC Nord­s­jæl­land tog et stort skridt væk fra nedryk­nings­plad­ser­ne. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.