LIGA MED 12 EL­LE

Det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be har kogt 24 mo­del­ler ned til fi re

BT - - SUPERLIGA - STRUK­TUR SNAK Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Hvor­dan skal Su­per­liga­en se ud i frem­ti­den? Det svar får de dan­ske fod­bold­fans først i ju­ni må­ned, når DBUs be­sty rel­se skal for­hol­de sig til, om li­ga­en skal be­va­res med sit nu­væ­ren­de for­mat el­ler ud­vi­des samt mu­lig­vis kry­dres med et slut­spil.

Men der teg­ner sig nu et bil­le­de af, hvil­ke mo­del­ler DBUs top skal for­hol­de sig til. Det er de dan­ske klub­bers in­ter­es­se­or­gan, Di­vi­sions­for­e­nin­gen, der skal indstil­le et for­slag til DBU på bag­grund af den un­der­sø­gel­se og de ana­ly­ser, som det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be har fo­re­ta­get her i for­å­ret. Hy­percu­be har væ­ret i di­a­log med klub­ber­ne i Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion, samt fans, tv- sta­tio­ner og øv­ri­ge me­di­er og an­dre re­le­van­te in­ter­es­sen­ter.

Fi­re mo­del­ler

Om­fan­get af mu­li­ge mo­del­ler er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger snæv­ret ind til fi re . To med 14 hold og to med 12 hold. Det er de mo­del­ler, klub­ber­ne nu skal dis­ku­te­re.

» Ar­bejds­pro­ces­sen vi­de­re frem er, at nu skal klub­ber­ne dis­ku­te­re sig til enig­hed ud fra de for­skel­li­ge pa­ra­me­tre, når de præ­sen­te­res for Hy­percu­bes rap­port i næ­ste uge. Der­fra skal vi 20. ju­ni frem­læg­ge en an­be­fa­ling til DBU, « si­ger Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thomsen.

Han har end­nu ik­ke set hol­læn­der­nes en­de­li­ge rap­port, men blandt de sid­ste fi re mo­del­ler er en gam­mel ken­ding. Den va­ri­ant, som fi rma­et Ca­pa­cent kom frem til som mu­lig­hed i 2009, hvor det li­ge­le­des var på ta­le at æn­dre liga­for­ma­tet, er og­så at fi nde.

» Min ma­ve­for­nem­mel­se si­ger mig, at der sker en æn­dring, men hvis ik­ke der gør, fun­ge­rer den nu­væ­ren­de struk­tur og har gjort det læn­ge, « si­ger Claus Thomsen. Træ­ne­re ver­sus om­sæt­ning Stør­ste­par­ten af de ads­purg­te træ­ne­re øn­sker en ka­len­der med 30 kam­pe. An­dre ads­purg­te vil ha­ve 36 kam­pe for at øge me­di­eom­ta­le, op­mærk­som­hed og om­sæt­ning. Fle­re kam­pe ver­sus ka­len­de­ren Mo­del­ler med 14 hold vi­ser de bed­ste un­der­sø­gel­ses­re­sul­ta­ter i for­hold til fle­re til­sku­e­re, stør­re sport­s­li­ge ud­for­drin­ger og øget om­sæt­ning. Fle­re hold vil kræ­ve fle­re kamp­da­ge. Det kan bli­ve nød­ven­digt at sø­ge om dis­pen­sa­tion hos UE­FA til at af­vik­le kam­pe kl. 18.00 på tirs­da­ge og ons­da­ge med Cham­pions Le­ague. Des­u­den kan po­kal­tur­ne­rin­gens se­mi­fi­na­ler æn­dres fra to til én kamp på neut­ral ba­ne.

TIRS­DAG 19. MAJ 2015

PO1: De seks øver­ste hold får hal­ve­ret de­res po­int og spil­ler om mester­ska­bet.

PO2:

Fra syv til og med 14 de­les ind i to grup­per og mø­des tre gan­ge. Vin­der­ne af grup­per­ne mø­des i en fi­na­le om ret­ten til at mø­de til et hold fra PO1 om en bil­let til Eu­ro­pa Le­ague.

PO3:

Ef­ter 16 hold har spil­let 30 kam­pe ind­de­les li­ga­en i tre play­off mo­del­ler.

Bund­hol­de­ne num­mer 15 og 16 spil­ler fem gan­ge mod hin­an­den. Num­mer 15 be­gyn­der med tre po­int og num­mer 16 med nul po­int. Ta­be­ren af de fem kam­pe ryk­ker ned. Vin­de­ren mø­des med num­mer to, tre og fi­re fra den næst­bed­ste ræk­ke i et play­off- sy­stem – vin­de­ren får en bil­let til den bed­ste ræk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.