Pas på slut­spil

BT - - SUPERLIGA -

AD­VAR­SEL

Sø­ren Sor­gen­fri

Di­vi­sions­for­e­nin­gen skal præ­sen­te­re DBU for et ud­kast for en ny struk­tur og stør­rel­se i ju­ni må­ned, og i den pro­ces har det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be spil­let en cen­tral rol­le som idé­ud­vik­ler. Hy­bercu­pe hav­de li­ge­le­des en af­gø­ren­de fi nger med i spil­let i om­struk­tu­re­rin­gen af den bel­gi­ske liga, der er skå­ret over tre for­skel­li­ge for­mer for play­off - slut­spil. Og det er sand­syn­ligt, at Su­per­liga­en vil præ­sen­te­res for en lig­nen­de mo­del, men sam­men­slut­nin­gen af bel­gi­ske fan­grup­per ad­va­rer mod at gå ned af den vej.

» 85 pro­cent af de bel­gi­ske fans var imod at ind­fø­re en slut­spils­mo­del, da det blev ved­ta­get i 2009, og vi har net­op gen­nem­ført en on­li­ne un­der­sø­gel­se hos fan­se­ne, der vi­ser, at 85 pro­cent sta­dig er mod­stan­de­re af den mo­del, « si­ger Dirk Vos.

Ik­ke gla­de for ny mo­del

BT har mødt de bel­gi­ske fan­grup­pers tals­mand un­der et be­søg i Kø­ben­havn, hvor han har for­talt fan­grup­pen Brønd­by Sup­ports Trust om de bel­gi­ske er­fa­rin­ger. Der er cir­ka 800.000 or­ga­ni­se­re­de fans i Bel­gi­en, og set fra et fan­syns­punkt får slut­spils­mo­del­len ik­ke den sto­re ros .

» Det er ble­vet dy­re­re at væ­re til­hæn­ger af et af de hold, der slut­ter i top 6 og kom­mer med i slut­spil­let om mester­ska­bet. For de re­ste­ren­de klub­bers fans er sæ­so­n­af­slut­nin­gen ble­vet ham­ren­de uin­ter­es­sant. Så grund­læg­gen­de er det min hold­ning, at en en­kel og ukom­pli­ce­ret struk­tur er den bed­ste for al­le par­ter, « si­ger Dirk Vos.

Han pe­ger blandt an­det på, at klub­ber­ne nu sæl­ger to sæ­son­kort pr. sæ­son – ét til den ind­le­den­de liga og ét til slut­spil­let.

» Det ko­ster mig nu 4.000 kro­ner for de to sæ­son­kort. Det er man­ge pen­ge, hvis man og­så ger­ne vil ha­ve si­ne børn med på sta­dion og vi­de­re­gi­ve den arv, « si­ger Gent- til­hæn­ge­ren.

» Fle­re af de bel­gi­ske top­klub­ber er util­fred­se med play­off - sy­ste­met, og nu skal det så igen la­ves om. Det har sin egen for­tæl­ling, sy­nes jeg. Etik­ken er jo væk, for­di når først sy­ste­met er la­vet om en gang ef­ter en com­pu­ter­ska­be­lon, kan man ba­re gø­re det igen og igen, men de glem­mer en ting: En fod­bold­fans pas­sion og drøm­me kom­mer fra hjer­tet og ik­ke fra et com­pu­ter­pro­gram, « si­ger bel­gi­e­ren.

Træd var­somt

Brønd­by er kendt for lan­dets vel nok mest en­ga­ge­re­de fans, og den sto­re fan­grup­pe Brønd­by Sup­por­ters Trust har en plads i klub­bens be­sty­rel­se. De op­for­drer klub­ber­ne i Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion til at træ­de me­get var­somt.

» Di­vi­sions­for­e­nin­gen ar­gu­men­te­rer med øko­no­mi­ske ar­gu­men­ter. Men vi skal og­så hu­ske at se på det her med fan­se­nes øj­ne. Og der sy­nes jeg ik­ke, er­fa­rin­ger­ne fra ud­lan­det er en­ty­digt po­si­ti­ve, « si­ger Fre­de­rik Gjørup Nielsen, for­mand for Brønd­by Sup­por­ters Trust.

» Vi an­er­ken­der, at der er go­de ar­gu­men­ter bå­de for og imod et slut­spil. Men vi vil ger­ne sik­re, at og­så de kri­ti­ske rø­ster kom­mer til or­de, så vi kan få den bedst mu­li­ge liga­struk­tur og und­gå at fal­de i de sam­me fæl­der som an­dre ste­der, « si­ger Fre­de­rik Gjørup Nielsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.