DEN VIN­GE­SKUDT

Con­ta­dor er kendt som me­ster i smer­te, men bluffer den span­ske su­per­stjer­ne?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKULDERSKIDT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Man skal væ­ret gjort af et sær­ligt stof for at væ­re pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter med et tre uger langt eta­pe­løb for­an sig.

Al­ber­to Con­ta­dor er me­re hær­det end de fle­ste. Et bri­stet blod­kar i hjer­nen kun­ne ha­ve ko­stet den 32- åri­ge spa­ni­er li­vet al­le­re­de tid­ligt i kar­ri­e­ren og set i det lys, bleg­ner det me­ste må­ske i sam­men­lig­ning. Ik­ke de­sto min­dre har det se­ne­ste år væ­ret en prø­vel­se med et brud på skin­ne­be­net, der tvang Con­ta­dor ud af Tour de Fran­ce i 2014 og ak­tu­elt med en skul­der slå­et af led over to om­gan­ge i Giro d’Ita­lia.

Ræn­ker og la­ster

I kulis­sen hvi­skes der ræn­ke­fuldt om et bluf­fnum­mer. Con­ta­dor bru­ger sit styrt fra for­le­den til at spil­le me­re vin­ge­skudt, end der re­elt er be­læg for, og han er ik­ke næv­ne­vær­digt på­vir­ket. ham. Alt­så ty­per, der kan ud­stå vir­ke­lig me­get, selv om det gør ondt, « vur­de­rer Ky­neb, der tid­li­ge­re har ar­bej­det un­der Bjar­ne Ri­is og Team Saxo Bank.

Ta­pe og be­væ­gel­se

Helt es­sen­ti­elt er det at få skabt be­væ­gel­se i den ram­te skul­der, men og­så at und­gå yder­si­tu­a­tio­ner, der kan ska­be nye småblød­nin­ger i væ­vet

» Jo me­re be­væ­gel­se, de­sto bed­re er krop­pen i stand til at hjæl­pe sig selv. Man skal prø­ve at løs­ne væ­vet, sæt­te gang i den sto­re bryst­musku­la­tur og sti­mu­le­re ro­ta­tio­nen i skul­der­led­det mest mu­ligt. Når Con­ta­dor sid­der på cyk­len, kan man så hjæl­pe ham ved at ta­pe skul­de­ren op, « for­tæl­ler Ky­neb.

På Tin­koff- Saxo be­kræf­ter hol­dets læ­ge Pi­et de Moor, at Con­ta­dors be­væ­gel­ses­møn­ster er be­ty­de­ligt hæm­met.

» Han kan ik­ke løf­te ar­men over 90 gra­der, men hvis han ik­ke be­væ­ger ar­men ud i ek­stre­mer­ne, er det okay, « si­ger de Moor til ve­lo­news.

TIRS­DAG 19. MAJ 2015

.

Der er li­ge nu stor fo­kus på Al­ber­to Con­ta­dors ven­stre skul­der, som den span­ske stjer­ne fik be­ska­di­get i for­bin­del­se med et styrt på sjet­te eta­pe af årets Giro ( øverst th.). Selv den før­en­de spa­ni­ers kon­kur­rent i klas­se­men­tet, Fa­bio Aru ( ne­derst th.), er nys­ger­rig ef­ter at vi­de me­re om den fa­mø­se span­ske skul­der. Fo­to: EPA, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.