’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mikael Ky­neb, be­hand­ler og eks- pro­fes­sio­nel

Jeg tror ik­ke, den be­ska­di­ge­de skul­der kom­mer til at mær­ke ham, for selv om Con­ta­dor bli­ver tvun­get til at rej­se sig, vil han ik­ke væ­re ude i yder­po­si­tio­ner­ne med sin skul­der

Spør­ger man Chri­stop­her JuulJen­sen, der dag­ligt kæm­per for at hol­de Con­ta­dor ude af pro­ble­mer i Giro d’Ita­lia, er der et ty­de­ligt smer­te­bil­le­de at for­hol­de sig til.

» For­le­den var der en fan, som vil­le ha­ve ta­get et bil­le­de sam­men med Al­ber­to og som tog fat i hans skul­der. Det gjor­de ondt på ham, så det var ty­de­ligt for en­hver at se, « for­tæl­ler den 25- åri­ge dan­sker.

Den præ­mis kø­ber Mikael Ky­neb ger­ne. Som eks- pro­fes­sio­nel og al­ter­na­tiv be­hand­ler fra Bo­dy Self De­ve­l­op­ment- sko­len ken­der Ky­neb bå­de rol­len som pa­tient og hel­sen­de hånd.

» Selv­føl­ge­lig er det svært at ta­ge be­stik af Con­ta­dors si­tu­a­tion på af­stand. Der er ta­le om ’ smer­te­folk’, når det kom­mer til så­dan en som

Me­di­cin i hånd­køb

Me­di­cinsk kø­rer Con­ta­dor på rent hånd­køb. Ibupro­fen - og­så kendt un­der nav­net Ipren - er hvad den span­ske kap­ta­jn bru­ger, for­di det har en an­ti- in­f­lam­ma­to­risk ef­fekt.

Fo­re­lø­big har Con­ta­dor kla­ret sig igen­nem over to lan­ge og svæ­re eta­per si­den styr­tet. Men for­u­de ven­ter de stør­ste bjer­ge, og kon­kur­ren­ter­ne har må­ske lu­ret, at Con­ta­dor skal pres­ses så hårdt, at han må rej­se sig me­re, end han har lyst til for at vri­de fart ud af cyk­len med sin ka­rak­te­ri­stisk dan­sen­de stil.

» Jeg tror ik­ke, den be­ska­di­ge­de skul­der kom­mer til at mær­ke ham, for selv om Con­ta­dor bli­ver tvun­get til at rej­se sig, vil han ik­ke væ­re ude i yder­po­si­tio­ner­ne med sin skul­der, « un­der­stre­ger Mikael Ky­neb.

Con­ta­dor fø­rer ef­ter ni eta­per med et for­spring på ba­re tre se­kun­der til den ita­li­en­ske ko­met Fa­bio Aru ( Asta­na) og med au­stra­li­e­ren Ri­chie Po­r­te ( Team Sky) 20 se­kun­der ef­ter i klas­se­men­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.