Tin­kov be­kræft er al­le Ri­is- ryg­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BE­KRÆF­TET Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Bjar­ne Ri­is pas­se­de ik­ke sit ar­bej­de. Han var fra­væ­ren­de og ik­ke nok til ste­de un­der løb, han var ik­ke spe­ci­elt god til at kom­mu­ni­ke­re og skab­te hel­ler ik­ke de for­ven­te­de re­sul­ta­ter.

Sam­ti­dig var ke­mi­en mel­lem den for­hen­væ­ren­de hol­de­jer og den ny­ri­ge ex­cen­tri­ker med de si­bi­ri­ske rød­der og­så et dår­lig match.

Det er nog­le af de hidtil of­fent­lig­gjor­te grun­de til brud­det mel­lem Ri­is og den rus­si­ske hol­de­jer Oleg Tin­kov, som i slut­nin­gen af marts fy­re­de den dan­ske cy­kel­boss eft er et dra­ma­tisk op­gør med larm og koks i kulis­sen.

Ryg­ter­ne om, hvor­for Ri­is og Tin­kov kom så me­get på kant med hin­an­den har hu­se­ret med va­ri­a­tio­ner over no­gen­lun­de sam­me te­ma i bå­de BT samt to­ne­an­gi­ven­de cy­kel­me­di­er. Og iføl­ge Tin­ko­vs se­ne­ste in­ter­view med den ita­li­en­ske sportsavis Ga­zzet­ta del­lo Sport, er der hold i hi­sto­ri­er­ne om år­sa­ger­ne til Ri­is’ exit.

» Jeg skal un­der­stre­ge, at det her er min hold­ning og ik­ke hol­dets. Men eft er min me­ning pas­ser al­le de ryg­ter, der hidtil har væ­ret frem­me om år­sa­ger­ne til vo­res brud. Der er ik­ke kun en grund, men fl ere for­skel­li­ge, « er­klæ­rer Tin­kov.

Med Bjar­ne Ri­is helt ude af me­di­e­cir­ku­la­tion har der væ­ret fri ba­ne for Oleg Tin­kov til at få skre­vet hi­sto­ri­en om, hvor­dan han over­tog mag­ten og le­del­sen af det hold, som Ri­is el­lers teg­ne­de fra 2000 og frem til for­å­ret 2015.

» Det er sid­ste gang, jeg kom­men­te­rer på Ri­is, og jeg gør det af respekt for Ga­zzet­ta del­lo Sport. Ri­is gjor­de en mas­se for hol­det, men han grund­lag­de det ik­ke. Det ek­si­ste­re­de al­le­re­de, og han holdt det kø­ren­de i ti år. Nu ejer jeg det og fø­rer det vi­de­re. Jeg vil ik­ke ac­cep­te­re fle­re spørgs­mål fra me­di­er­ne nu. Han har sit liv, og jeg har mit, « ly­der det fra Tin­kov, som dog må ha­ve fortrængt, at hol­det gan­ske vist hav­de ek­si­ste­ret i kort tid, da Ri­is over­tog sty­rin­gen, men at den dan­ske Tour- vin­der stod i spid­sen me­get læn­ge­re end et tiår.

Ri­is er for­tid

» Hvad han har gjort for hol­det, er fi nt, så vi har ik­ke de sto­re kam­pe el­ler pro­ble­mer at slås med. Men Ri­is er for­tid, og jeg kig­ger på frem­ti­den. Jeg tror, at hol­det bli­ver stær­ke­re og bed­re nu, og jeg øn­sker Bjar­ne alt det bed­ste, « ly­der det fra Tin­kov, som dog ik­ke læg­ger skjul på, at han for­ven­ter sig me­re af hol­dets ryt­te­re, end man har set hidtil i sæ­so­nen.

» Det gør jeg. Vi er et af de bed­ste hold i ver­den, og vi kan ik­ke bli­ve slå­et i Grand Tours. Al­le­re­de her ad­skil­ler hol­det sig fra Bjar­nes tid, for han byg­ge­de hol­det op ude­luk­ken­de om Tour de Fran­ce, og det kun­ne jeg ik­ke li­de. «

» Jeg vil ger­ne væ­re god i Giro­en, som er mit fa­vo­rit­løb og li­ge så vig­tigt. Tour de Fran­ce er sta­dig det stør­ste og svært at kon­kur­re­re med, men der er an­dre løb som de sto­re klas­si­ke­re og de nye eta­pe­løb i Mel­le­mø­sten, Abu Dha­bi og Au­stra­li­en. Vi skal respek­te­re al­le lø­be­ne og jeg vil vin­de fra ja­nu­ar til ok­to­ber. Der­for for­ven­ter jeg mig så me­get af hol­det, « un­der­stre­ger Tin­kov.

Oleg Tin­kov be­kræf­ter de ryg­ter, der har svir­ret om år­sa­gen til brud­det med Bjar­ne Ri­is. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.